Przetargi - Strona 7 z 8

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju (44-335) przy ul. Chlebowej 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach, pod numerem KRS 0000082499 (dalej: „administrator”).

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania ofertowego, a w przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i prawidłowej realizacji umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”.

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia postępowania ofertowego i/lub zawarcia i wykonania umowy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na  rzecz PGWiR S.A. (np. poczta polska, przesyłki kurierskie), Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. i podmioty związane oraz radcy prawni.

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować się telefonując pod numer: 32 4763073 wew.112 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00, pisząc na adres mailowy: daneosobowe@remove-this.pgwir.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz po jej ustaniu do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz na potrzeby sprawozdawczości.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.