ZNAK SPRAWY: PP/TP/11/2023 - Przetarg pn.: "Sprzedaż majątku w Godowie - nr SPRAWY PP/TP/11/2023"

Oferty należy składać do 13.02.20243 r. do godziny 9.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

1.    Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.

2.    Wpłacenie wadium  w wysokości 50.000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP S.A. nr 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „Sprzedaż majątku w Godowie - nr SPRAWY PP/TP/11/2023”. Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego  najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości  wniesienia wadium w innej formie.

3. Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 13.02.2024 r. do godziny 900.  Kancelaria wystawia pokwitowania przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie ofert  nastąpi o godzinie 905  w dniu 13.02.2024 r.  

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

 - Aneta Wilk - tel. kom. 784 014 262,

 - Barbara Widenka - tel. kom. 882 008 569,

 - Jacek Piątek (32) 47 630 75 wew. 102.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zastrzega sobie prawo do:

-       swobodnego wyboru ofert,

-       uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-       unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.