ZNAK SPRAWY: PP/TE/5/2023 - Zapytanie do postępowania przetargowego pn.: "Dostawa i montaż urządzeń instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody przemysłowej w Łące o mocy do 100 kW"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Czy w ramach przedmiotu zamówienia należy zamontować dwie niezależne od siebie instalacje o mocy 50 kWp czy jedną instalacje o mocy 100 kWp ? Zapisy w dokumentacji budzą wątpliwości , stąd prośba o jednoznaczną informację . 

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w dniu 13 grudnia 2023 r. na stronie Zamawiającego:  http//pgwir.pl/ogłoszenia/przetargi ;

 

Pytanie nr 2 

Czy instalacje mają zostać podłączone do jednego PPE ? Jaka jest moc przyłączeniowa PPE  do którego będzie podłączona instalacja?

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w dniu 15 grudnia 2023 r. na stronie Zamawiającego :  http//pgwir.pl/ogłoszenia/przetargi ;

 

Pytanie nr 3

Jeżeli Zamawiający posiada 1 PPE , konieczne jest uzyskanie warunków przyłączeniowych od Zakładu Energetycznego . Czy Zamawiający uzyskał warunki przyłączeniowe? Jeżeli tak, to zwracamy się o ich udostępnienie. Jeżeli nie, to proszę o informację, że ich uzyskanie leży w zakresie Wykonawcy i nie wlicza się do terminu realizacji inwestycji.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 1 ppkt b Rozdziału I Przedmiot przetargu ( zakres ) Specyfikacji Technicznej , zadanie inwestycyjne będzie polegało na :

b. uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń , warunków technicznych , opinii i uzgodnień wraz z pokryciem kosztów ich pozyskania wymaganych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z dwoma przyłączeniami do instalacji elektroenergetycznej rozdzielni głównej RG 400 V stacji ujęcia wody w budynku pompowni zlokalizowanej na terenie obiektu;

dotyczy to również Warunków przyłączeniowych od Zakładu energetycznego;

 

Pytanie nr 4 

Czy odebranie instalacji PV od Wykonawcy warunkują Państwo tym, że musi wykonać prawidłowe zgłoszenie mikroinstalacji do zakładu energetycznego?

Odpowiedź:

Zgodnie pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„Zakończenie całości robót projektowych, dostawy wraz z montażem oraz dokumentacji powykonawczej nastąpi w terminie do 3 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego przekazania placu budowy”.

dotyczy to również prawidłowego zgłoszenia do zakładu energetycznego ;

 

Pytanie nr 5

Czy wypłatę wynagrodzenia warunkują Państwo od tego, czy Zakład Energetyczny przyłączy instalację fotowoltaiczną?

Odpowiedź:

Jak w pytaniu nr 4.

dotyczy to również podłączenia instalacji fotowoltaicznej do Zakładu Energetycznego;

 

Pytanie nr 6

Proszę o informację , czy stawiają Państwo jakieś wymagania odnośnie kamery stacjonarnej? Czy Wykonawca ma tutaj pełną dowolność?

Odpowiedź:

Odpowiedz na to pytanie została udzielona w dniu 19 grudnia 2023 r. na stronie Zamawiającego:  http//pgwir.pl/ogłoszenia/przetargi ;

 

Pytanie nr 7

Proszę o doprecyzowanie zapisu „wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego, ledowego, doświetlającego obszar zajęty pod instalację fotowoltaiczną”. Czy Zamawiający wymaga postawienia słupów oświetleniowych z oprawami ? Jeśli tak, to w jakiej ilości ?

Odpowiedź:

Przedmiot przetargu na: „ Dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody przemysłowej w Łące przy ul. Piotra Skargi” prowadzony jest w formule „projektuj i buduj”. Na etapie składania oferty Wykonawcy nie przedstawiają Zamawiającemu  dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej z uzgodnieniami . Projekt techniczny wykonuje tylko Wykonawca , który przetarg wygrał i została z nim podpisana umowa na realizację tego zadania .

Natomiast sam projekt techniczny podlega uzgodnieniom międzywydziałowym naszej Spółki i jako taki będzie przedmiotem szczegółowej analizy jego rozwiązań technicznych, w tym budowy i montażu oświetlenia zewnętrznego .

Zamawiający przyjął 3 pełne komplety do doświetlenia obszaru zajętego pod farmę fotowoltaiczną, a ich rozmieszczenie będzie uzgadniane z wybranym w procedurze przetargowej, Wykonawcą .

 

Pytanie nr 8

Czy jedynymi parametrami, które mają spełniać urządzenia/materiały jest okres gwarancji?

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozdziałem 5 „Dokumenty bezwzględnie wymagane” Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca musi spełnić łącznie wymagania stawiane Wykonawcą w:

ppkt 1 Część techniczna oferty oraz

ppkt 2 Część Handlowa oferty

ponadto w Rozdziale IV Gwarancja Specyfikacji Technicznej są zawarte wszystkie wymagania Zamawiającego, związane z przedmiotem przetargu .