Przetarg pn.: "Budowa hali magazynu soli"

Oferty należy składać do 25.04.2023 r. do godziny 9.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

1.    Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.

2.    Wpłacenie wadium  w wysokości 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych)

Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP S.A. O/Rybnik nr 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „Budowa hali magazynu soli”. Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego  najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. dopuszcza możliwości  wniesienia wadium w postaci gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, opiewajace na kwoty zabezpieczenia minimum 10.000,00 zł.

3. Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 25.04.2023 r. do godziny 900.  Kancelaria wystawia pokwitowania przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie ofert  nastąpi o godzinie 905  w dniu 25.04.2023 r.  

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

- Ireneusz Wróblewski - tel. kom. 737 453 600 - sprawy dot. przedmiotu przetargu,

- Iwona Bojdoł- tel. kom. 504 408 394- sprawy formalne

 

Spółka informuje, że termin przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu wykonania przedmiotu zamówienie w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Młyńskiej 24 ustala się na dzień 17.04.2023 r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zastrzega sobie prawo do:

-       swobodnego wyboru ofert,

-       uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-       unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.