ZNAK SPRAWY: PP/TW/16/2024 - Zapytanie do postępowania przetargowego pn.: "Dostawa dwóch agregatów pompowych do przepompowni w Mszanie"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

Pytanie 1

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 20.06.2024r. godz. 9

Odpowiedź:

Ze względu na zobowiązanie Spółki nie jest możliwe wydłużenie terminu.

 

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza oprócz listów referencyjnych również typu  pomp i miejsca dostawy urządzeń bez przedstawienia listów referencyjnych

Odpowiedź:

Dopuszczamy możliwość przedstawienia protokołów zdawczo – odbiorczych, które w ocenie ofert będą traktowane równoważnie z dokumentem referencji. 

 

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Dodanie §1 ust. 2 – „Szczegółową specyfikację przedmiotu umowy zawiera oferta Dostawcy nr ……, stanowiąca Załącznik nr 2”

Odpowiedź:

Zmianę akceptujemy

 

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Dodanie § 2 ust. 3 – „Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia drogi dojazdowej do miejsca dostawy, odpowiedniej dla danego środka transportu.”

Odpowiedź:

Zmianę akceptujemy.

 

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Dodanie § 2 ust. 4 – „W przypadku, gdy rozładunek urządzeń wymaga użycia specjalistycznego sprzętu (np. dźwig, HDS, wózek widłowy itp.), Zamawiający na swój koszt zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu niezbędnego do rozładunku.”

Odpowiedź:

Zmiany nie akceptujemy. Zgodnie z zapisami par. 3 ust. 6 Koszt dostawy i rozładunku urządzeń pokrywa Dostawca. Zamawiający wprowadza dodatkowy zapis w par. 3 ust. 6 o brzmieniu: W przypadku, gdy rozładunek urządzeń wymaga użycia specjalistycznego sprzętu (np. dźwig, HDS, wózek widłowy itp.), Zamawiający na koszt Dostawcy zapewni sprzęt niezbędny do rozładunku pod warunkiem, że Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy i rozładunku na min. 3 dni przed datą dostawy. W przypadku niedopełnienia warunku poinformowania Zamawiającego o terminie dostawy z 3 –dniowym wyprzedzeniem rozładunek urządzeń będzie całkowicie po stronie Dostawcy.”

 

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: . Dodanie § 2 ust. 5 – „Odbiór urządzeń odbędzie się w dniu dostawy, z którego zostanie sporządzony protokół odbioru urządzeń. Zamawiający nie jest uprawniony do odmowy odbioru urządzeń, chyba że stwierdzono wadę istotną. Za wadę istotną uznaje się wadę uniemożliwiającą prawidłową lub bezpieczną pracę urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Dokonanie odbioru z zastrzeżeniem wad innych niż istotne, nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku ich usunięcia, jeśli ponosi za nie odpowiedzialność.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu par. 2 ust. 5 w proponowanym brzmieniu. Zamawiający wprowadzi zapis do umowy tj. par. 2 ust. 5 o następującym brzemieniu:

„Odbiór urządzeń odbędzie się w dniu dostawy, z którego zostanie sporządzony protokół odbioru urządzeń będący podstawą do wystawienia faktury Vat zgodnie z zapisami par. 3 ust. 2. Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru urządzeń, w przypadku stwierdzenia dostarczenia urządzeń niezgodnych ze specyfikacją zamówienia oraz / lub w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych możliwych do zdiagnozowania na dzień odbioru, w tym powstałych na skutek transportu i rozładunku urządzeń.”

 

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: . Zmiana § 3 ust. 1 – „Zamawiający zapłaci Dostawcy za urządzenia będące przedmiotem umowy kwotę  w wysokości ………………. PLN netto

(słownie: ……………………………………………………………........... złotych 00/100), która będzie płatna w następujący sposób:

a)            kwota……………………………. zł (………… złotych …/100) stanowiąca 40% wynagrodzenia tytułem zaliczki, płatna w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, na podstawie faktury pro-forma,

b)           kwota……………………………. zł (………….złotych …/100) stanowiąca 60 % wynagrodzenia, płatna w terminie określonych w § 4 ust. 1.”

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na taką zmianę.

 

Pytanie 8

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Zmiana § 3 ust. 2 – „Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru urządzeń bez zastrzeżeń dotyczących wad istotnych.”

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na taką zmianę.

 

Pytanie 9

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Zmiana § 3 ust. 6 – „Koszt dostawy i rozładunku urządzeń pokrywa Dostawca z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 Umowy.”

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody, w § 2 umowy nie ma ustępu 4.

 

Pytanie 10

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Wykreślenie § 5 ust. 1 pkt 1

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na taką zmianę.

 

Pytanie 11

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Zmianę   § 5 ust 1 pkt 2 w następujący sposób „naruszenia postanowień umowy lub niewłaściwego jej wykonywania przez Dostawcę, gdy:” wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy poprzez:”

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę.

 

Pytanie 12

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Zmianę § 5 ust. 1 pkt 2 tiret pierwsze w następujący sposób: „Dostawca popadnie w zwłokę w realizacji przedmiotu umowy i pomimo dodatkowego wezwania nie zrealizuje przedmiotu umowy.”

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę.

 

Pytanie 13

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Wykreślenie § 5 ust 3

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na taką zmianę.

 

Pytanie 14

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Zmianę § 5 ust. 4 w następujący sposób – „Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w całości lub ograniczyć zakres jej realizacji i związanego z tym zmniejszenia wynagrodzenia Dostawcy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:”

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na taką zmianę.

 

Pytanie 15

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Wykreślenie § 5 ust. 4 pkt 1

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na taką zmianę.

 

Pytanie 16

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Zmianę   § 5 ust 4 pkt 3 w następujący sposób „niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy poprzez:”

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na taką zmianę.

 

Pytanie 17

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Wykreślenie § 5 ust. 4 pkt 3 tiret pierwsze, trzecie, czwarte,

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na taką zmianę.

 

Pytanie 18

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Zmiany § 5 ust. 5 w następujący sposób: „W przypadku odstąpienia od umowy bądź rozwiązania umowy z przyczyn o których mowa w ust. 1 oraz ust. 4 powyżej, jeśli przyczyny te zależne są od Dostawcy, Dostawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania z tego tytułu.”

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na taką zmianę.

 

Pytanie 19

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Dodanie § 5 ust. 7 – „Przed rozwiązaniem umowy z przyczyn określonych w ust. 4 pkt 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający zobowiązany jest do uprzedniego wezwania Wykonawcy i wyznaczenia dodatkowego terminu na podjęcie prac lub usunięcie naruszeń, bądź wykonania przedmiotu umowy.”

Odpowiedź:

Akceptujemy zmianę.

 

Pytanie 20

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Dodanie § 5 ust. 8 – „Wszelkie wezwania, o których mowa w niniejszym paragrafie winny zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a wyznaczony termin nie krótszy niż 7 dni.”

Odpowiedź:

Akceptujemy zmianę.

 

Pytanie 21

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Zmianę § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 poprzez zastąpienie opóźnienia zwłoką

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody.

 

Pytanie 22

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Zmianę § 6 ust. 5 zdanie drugie – „W razie niemożności osiągniecia porozumienia spór będzie przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu właściwego dla siedziby powoda.”

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na taką zmianę.

 

Pytanie 23

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Dodanie § 6 ust. 6 – „W przypadku, gdy zwłoka lub odstąpienie, o których mowa w ust. 1 dotyczy jedynie części urządzeń, kara umowna będzie naliczana od wartości wynagrodzenia za dostawę tego urządzenia, którego zwłoka lub odstąpienie dotyczy. Wartość wynagrodzenia będzie ustalona zgodnie z ofertą Dostawcy stanowiącą załącznik nr 2.”

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na taką zmianę.

 

Pytanie 24

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Dodanie § 6 ust. 7 – „Całkowita odpowiedzialność Dostawcy z tytułu jakichkolwiek kar umownych i odszkodowań, niezależnie od podstawy prawnej i faktycznej tej odpowiedzialności, a w szczególności z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy jest ograniczona do wysokości 75%  wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1. Ograniczenie to nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Dostawcę umyślnie.”

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na taką zmianę.

 

Pytanie 25

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Zmianę § 7 ust. 3 w następujący sposób: „Dostawca obowiązany jest przystąpić do usuwania wad w terminie 3 dni od daty zawiadomienia wskazanego w ust. 2 powyżej.”

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na taką zmianę.

 

Pytanie 26

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Dodanie § 7 ust. 3 – „W przypadku gdy z przyczyn technicznych, technologicznych lub logistycznych bądź z powodu braku dostępności części zamiennych lub materiałów niezbędnych do usunięcia wady, terminowe usunięcie wady nie będzie możliwe, termin usunięcia wady zostanie uzgodniony przez Strony.” 

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę.

 

Pytanie 27

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Zmianę § 7 ust. 4 w następujący sposób: „Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi jest wada lub usterka urządzenia wynika:

a.            z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub użytkownika przedmiotu umowy,

b.            z winy osoby trzeciej, za którą Dostawca nie ponosi odpowiedzialności,

c.            z powodu siły wyższej,

d.            przez użytkowanie przedmiotu umowy niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z dokumentacją techniczną, a w szczególności z instrukcją obsługi,

e.            niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcja obsługi montażu, demontażu, rozruchu,  przechowywania lub konserwowania wyrobu,

f.             normalnego zużycia eksploatacyjnego części i podzespołów,

g.            środowiska pracy przedmiotu umowy w tym oddziaływania czynników zewnętrznych (np. drgania, wstrząsy, nadmierna temperatura, wyładowania elektryczne).

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody.

 

Pytanie 28

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Zmianę § 7 ust. 5 w następujący sposób: „W przypadku uznania reklamacji Dostawca zobowiązany jest usunąć wady niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu określonego w ust. 3 powyżej.”

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę.

 

Pytanie 29

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Zmianę § 7 ust. 7 w następujący sposób: „Nieusunięcie przez Dostawcę w terminie wad i usterek, zgłoszonych w protokole odbioru końcowego, a także w ramach gwarancji daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Dostawcy, po uprzednim pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniu Dostawcy do usunięcia wad w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni i bezskutecznym upływie tego terminu.”

Odpowiedź:

Akceptujemy zmianę .

W związku z wprowadzeniem zmian zaproponowanych w par. 7 ust. 7 dodatkowo wprowadza się uzupełnienie par. 8 ust. 4 i par. 7 ust. 1. Odpowiednio paragrafy otrzymują brzmienie:

Par. 8 ust. 4 - Dostawca zapewni obecność swojego przedstawiciela podczas rozruchu agregatów pompowych będących przedmiotem umowy. Z czynności związanych z rozruchu agregatów pompowych będzie sporządzony protokół odbioru końcowego. O planowanym terminie rozruchu Zamawiający poinformuje Dostawcę co najmniej z 7 – dniowym wyprzedzeniem.

Par. 7 ust. 1 – Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fabryczne i materiałowe zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …………. liczony od dnia realizacji przedmiotu umowy bez zastrzeżeń tj. od daty podpisania protokołu końcowego sporządzonego z czynności związanych z rozruchem agregatów pompowych o którym mowa w par. 8 ust. 4

 

Pytanie 30

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Dodanie § 7 ust. 8 – „Szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy, a kartą gwarancyjną w zakresie tych sprzeczności zastosowanie ma treść Umowy.”

Odpowiedź:

Akceptujemy zmianę. Powyższe zostanie dopisane do umowy w par. 7 ust. 9.

 

Pytanie 31

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Wykreślenie § 8 ust. 4

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na taką zmianę.

 

Pytanie 32

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Zmianę § 9 ust. 1 w następujący sposób: „Do niniejszej umowy stosuje się „Ogólne Warunki Umów PGWiR S.A.” (dalej: „OWU”), które stanowią załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.”

Odpowiedź:

Akceptujemy zmianę.

 

Pytanie 33

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy: Zmianę § 6 ust. 5 zdanie drugie – „Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na taką zmianę.

 

Pytanie 34

Dla firm nie specjalizujących się ściśle w dostawach pomp dla górnictwa czy energetyki zawodowej problematyczne jest wykazanie się dostawami pojedynczych pomp z silnikami o mocy min. 160kW. Czy dopuszczacie Państwo wykaz dostaw np. pakietów pomp o zbliżonej łącznej mocy silników, ewentualnie o zbliżonej wartości dostawy, np. 2 szt. pomp po 90kW w jednej dostawie dla jednego klienta itp. ?

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody.