ZNAK SPRAWY: PP/TS/14A/2024 - Przetarg pn.: "Budowa rurociągu tłocznego PE 800 SDR 11 w Studzionce w okolicy drogi wojewódzkiej DW 933"

Oferty należy składać do 10.07.2024 r. do godziny 9.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

1.    Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.

2.    Wpłacenie wadium  w wysokości 100.000,00 zł. (sto tysięcy złotych)

Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP S.A. nr 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „Rurociąg Studzioka”. Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego  najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości  wniesienia wadium w innej formie.

3. Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 10.07.2024 r. do godziny 900.  Kancelaria wystawia pokwitowania przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie ofert  nastąpi o godzinie 905  w dniu 10.07.2024 r.  

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

 - Maria Andrejewicz - tel. kom. 602 744 008 - sprawy techniczne,

 - Bartosz Gajda - tel. kom. 570 900 034 - sprawy techniczne,

 - Aneta Wilk - tel. kom. 784 014 262- sprawy formalne.

 

KOMUNIKAT:

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST DO WGLĄDU W SIEDZIBIE SPÓŁKI OD PONIEDZIAŁKU – DO PIĄTKU W GODZ. OD 7:00 DO 13:00. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA ZDJĘĆ DOKUMENTACJI. W CELU SWOBODNEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIA POKÓJ BIUROWY / SALĘ KONFERENCYJNĄ

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zastrzega sobie prawo do:

-       swobodnego wyboru ofert,

-       uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-       unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.