ZNAK SPRAWY: PP/TS/14A/2024 - KOMUNIKAT do przetargu pn.: "Budowa rurociągu tłocznego PE 800 SDR 11 w Studzionce w okolicy drogi wojewódzkiej DW 933"

Zamawiający informuje, że pytania i udzielone na nie odpowiedzi umieszczone na stronie internetowej Spółki dotyczące postępowania pn.: „Budowa rurociągu tłocznego PE 800 SDR 11 w Studzionce w okolicy drogi wojewódzkiej DW 933 – znak sprawy PP/TS/14/2024” (które ukazało się w dniu 29.04.2024 r.) są wiążące również dla postępowania pn.: „Budowa rurociągu tłocznego PE 800 SDR 11 w Studzionce w okolicy drogi wojewódzkiej DW 933 – znak sprawy PP/TS/14A/2024”

Dotyczy niżej wymienionych pytań i odpowiedzi

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający uzna doświadczenie: wykonania co najmniej 1000 mb rurociągów ciśnieniowych o średnicy nie mniejszej niż PE 450 w okresie 5 lat przed datą przetargu?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ Oferent musi dokumentować wykonanie co najmniej 1000 mb rurociągów ciśnieniowych o średnicy nie mniejszej niż PE 500 w okresie 5 lat przed datą przetargu wraz z referencjami do tych robót.

 

Pytanie 2

„Prosimy o potwierdzenie, że w wykonanej podczas przebudowy ul. Wodzisławskiej rurze osłonowej znajduje się rura PE Dz 800 SDR 11 oraz, że połączeń z nią należy dokonać w punktach W3 i W4 a nie jak podano q punkcie 5.2 projektu zagospodarowania terenu w punktach W3 i W6?”

Odpowiedź 2:

Potwierdzamy, że podczas przebudowy ul. Wodzisławskiej rurze osłonowej znajduje się rura PE Dz 800 SDR 11 oraz, że połączeń z nią należy dokonać w punktach W3 i W4. W załączniku 1 przedstawia się operat pomiarowy z ww obiektu (również będący załącznikiem do projektu) oraz w załączniku 2 – potwierdzenie zakupu rury PE 800 SDR 11 firmy Uponor.

 

Pytanie 3

„Prosimy o odpowiedź, że w przypadku braku możliwości posuwu istniejącej rury PE Dz 800 wewnątrz rury ochronnej (pod ul. Wodzisławską) będzie możliwe wykonanie  połączeń w punktach W3 i W4 za pomocą muf elektrooporowych”

Odpowiedź 3:

W przypadku braku możliwości posuwu istniejącej rury PE Dz 800 wewnątrz rury ochronnej (pod ul. Wodzisławską) będzie możliwe wykonanie  połączeń w punktach W3 i W4 za pomocą muf elektrooporowych. Przed podjęciem tej decyzji Wykonawca skontaktuje się ze służbami technicznymi PGWiR celem okazania braku możliwości wykonania zgrzewów doczołowych – tzn. brak możliwości przesuwania rury PE 800 wewnątrz rury osłonowej

 

Pytanie 4

„W związku z informacją uzyskaną podczas wizji w terenie, że na odcinku W4 – W7 Zamawiający  chce, aby „skarpa usypana sztucznie przy pracach budowlanych” została usunięta podczas układania na tym odcinku rurociągu i taki stan pozostał po zakończonych pracach prosimy o przedstawienie stosownego uzgodnienia tego faktu z właścicielem  terenu.

Odpowiedź 4:

Na odcinku W4 – W7 jest „sztuczna” skarpa, pagórek, którą wykonała firma Strabag podczas przebudowy ul Wodzisławskiej (urobek z prac budowlanych). Zgodnie z dokumentacją i porozumieniem z dnia 07.03.2023 r. działka o numerze geodezyjnym 2138/25 jest własnością UM Pszczyna przy czym do podejmowania decyzji o charakterze organizacyjnym i technicznym jest LKS w Studzionce. Na etapie budowy Wykonawca winien zwrócić się do Prezesa LKS w przedmiotowej sprawie tj. obniżenia terenu na odcinku W4 – W7 do rzędnej przed zdeponowaniem urobku przez Strabag (należy zaproponować władzom LKS inne ukształtowanie sztucznego pagórka np. przesuwając go w kierunku ul K Miarki) . Jeżeli odpowiedź LKS będzie negatywna Wykonawca wykona rurociąg zgodnie z projektem tzn.  odtworzy przedmiotową skarpę. Na temat ustaleń z LKS Wykonawca przedstawi stosowną notatkę. 

 

Pytanie 5

„Prosimy o wskazanie stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw wskazanych na rys. nr 7 schemat – przekrój boiska?”

Odpowiedź 5: 

Należy utwardzić warstwy wskazane na rys. nr 7 (przekrój boiska)  do 95% w skali Proctora

 

Pytanie 6

„W związku z tym, że w dokumentacji projektowej brak informacji, prosimy o podanie norm lub wykonania materiałowego dla rury stalowej DN 700 oraz kolan stalowych DN 700”.

Odpowiedź 6:

W opisie PZT punkt 17 (Zestawienie materiałów podstawowych) widnieje materiał: rura stalowa DN 700 x 11 mm bez szwu. Kolana DN 700 winny być o przynajmniej takiej samej grubości ścianki,  bez szwu.

 

Pytanie 7

Czy do zabudowy zostaną dopuszczone tylko łuki formowane z rury DN800 SDR11 lub kształtki wtryskowe PE DN 800 SDR11?

Odpowiedź 7:

Tak - do zabudowy zostaną dopuszczone tylko kształtki wtryskiwane lub formowane.

W opracowaniu: „Wytyczne techniczne do projektowania i budowy sieci rurociągów wody przemysłowej i kolektora wód dołowych „Olza”  oraz urządzeń sieciowych usytuowanych na terenie działalności Przedsiębiorstwa” są określone wymagania w stosunku do kształtek – punkt 4.2 i 4.3. 

 

Pytanie 8

Nie dopuszczacie Państwo do zabudowy kolan segmentowych DN800?

Odpowiedź 8:

Na tym zadaniu nie dopuszczamy kształtek segmentowych

 

Pytanie 9

„Czy zamawiający posiada prolongatę Decyzji Burmistrza Pszczyny z dnia 24.03.2022 r. na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej ul. Miarki w Studzionce (decyzja ważna 2 lata) czyli do 24.03.2024 r.)?”

Odpowiedź 9:

Do postępowania przetargowego jest załączony projekt umowy. Odpowiedź na to pytanie jest zawarte w & 1 pkt VI  w brzmieniu jak niżej:

„Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w dokonanych w projekcie uzgodnieniach, uzyskanych opiniach i decyzjach. Wykonawca winien dopełnić wszelkich formalności jakie są wymagane poszczególnymi pismami zawartymi w projekcie od instytucji, urzędów,  firm, osób fizycznych. Wykonawca na własny koszt zleci nadzory branżowe. Przed rozpoczęciem robót należy przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie zlecenia nadzorów branżowych oraz pisemnych zgód właścicieli działek . Jeżeli któreś  z uzgodnień utraciło swoją ważność, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie ich aktualizacji.”

 

Pytanie 10

„W porozumieniu zawartym z właścicielem działki 2377/12 jest zapis że właściciel otrzyma odszkodowanie między innymi za uszkodzenie drzewostanu. W związku z koniecznością likwidacji odcinka naziemnego wraz z podporami należy dla wykonywania tych prac usunąć drzewa z przedmiotowej działki (brak możliwości wykonania likwidacji od strony boiska z uwagi na rosnące tam tuje w wysokości ok. 6m), dlatego zwracamy się z pytaniem czy właściciel działki został poinformowany o konieczności usunięcia drzew i wyraził na to zgodę, ponieważ w porozumieniu mowa jest o odszkodowaniu za uszkodzenia drzewostanu a nie za wycinkę?”

ODPOWIEDŹ 10:

Paragraf 5 przywołanego porozumienia brzmi jak niżej:

„PGW i R  S.A. zobowiązuje się wypłaty odszkodowania z tytułu utraty plonów na działce i innych szkód powstałych na działce w wyniku budowy rurociągu np. uszkodzenie ogrodzenia, drzewostanów, nawierzchni terenu itp. w związku z wykonywaniem robót budowlanych w wysokości ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę lub na podstawie ugody zawartej przez Właściciela z wykonawcą robót budowlanych.  Obowiązek wypłaty odszkodowania, może zostać zrealizowany przez wykonawcę robót budowlanych, jednak w przypadku, gdy wykonawca robót tego obowiązku nie dopełni obowiązek ten będzie spełniony przez PGWiR S.A.”

 Zdanie : …”PGW i R  S.A. zobowiązuje się wypłaty odszkodowania z tytułu utraty plonów na działce i innych szkód powstałych na działce w wyniku budowy rurociągu np. uszkodzenie ogrodzenia, drzewostanów, nawierzchni terenu itp…” nie jest zamkniętym katalogiem szkód -  wymienia przykłady. Sformułowanie  – „uszkodzenie drzewostanu” jest jednym z możliwych szkód jakie mogą powstać podczas prowadzonych przez Wykonawcę robót na przywołanej działce.

Jeżeli więc Wykonawca uzna, że rosnące drzewa przeszkadzają mu w robotach związanych z demontażem rurociągu DN 700 (Właściciel działki jest bardzo zainteresowany likwidacją rurociągu), winien ustalić ich ilość z właścicielem i wypłacić ustalone z właścicielem odszkodowanie.

 

Pytanie 11

„W załączonej do dokumentacji projektowej wyceny kosztu wykonania systemu automatycznego zraszania firmy Perrot Polska z dnia 01.12.2023 r. zawarta jest informacja , że wycena jest aktualna pod warunkiem , że prace będzie można wykonać koparką łańcuchową (w gruncie rodzimym, bez kamieni, gruzu, odpadów) natomiast w projekcie datowanym na listopad 2023 r. w punkcie 15 ad. 1 a podano , że pod warstwą gleby znajduje się 50 cm warstwy klińca różnej grubości stanowiąca filtr odwadniający murawę w związku z tym zwracamy się z pytaniem, z uwagi, że wycena firmy Perrot jest datowana po dacie wykonania projektu, jaki jest rzeczywisty przekrój warstwy na terenie boiska oraz /lub czy zamawiający dysponuje wycenę firmy Perrot uwzględniający przekrój warstwy zgodnie z projektem?

Odpowiedź 11:

a) jaki jest rzeczywisty przekrój warstwy na terenie boiska – odpowiedź brzmi – Zamawiający nie ma wiedzy

b) czy zamawiający dysponuje wyceną firmy Perrot uwzględniający przekrój warstwy zgodnie z projektem? – odpowiedź brzmi – Zamawiający nie dysponuje innym opracowaniem. 

Informację o przekroju warstw budujących boisko projektant uzyskał od Prezesa Klubu Sportowego. Prezes nie wyraził zgody na odwiert.

Zgodnie z projektem umowy &1 pkt II. ppkt 6 Wykonawca rurociągu PE 800 jest zobowiązany do skontaktowania się z Zarządem LKS Studzionka w celu wskazania firmy projektowo – wykonawczej zajmującej się profesjonalnym montażem nawadniania. LKS Studzionka dokona wyboru wykonawcy nawodnienia wg własnych procedur do których należy się  dostosować.

Dołączona do przetargu dokumentacja firmy Perrot ma zobrazować Oferentom zakres robót jakie ma wykonać wskazana przez LKS Studzionka firma, w ramach systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną. Podana w projekcie umowy/SIWZ cena jest orientacyjna. („Na etapie projektowania rurociągu PE 800 ustalono, że koszt zaprojektowania i wykonania systemu zraszania wyniesie prawdopodobnie nie mniej niż 120.000,00 zł.”)

Firma wskazana przez LKS Studzionka winna uwzględniać wszystkie elementy kosztotwórcze w swoim zakresie ale ostatecznie koszty te winien uwzględnić Oferent/Wykonawca w swojej wycenie ofertowej.

 

Pytanie 12

„Wyposażenie studzienki wodomierzowej wskazane w projekcie jest niezgodne z wyposażeniem jakie należy zabudować wg opracowania Perrot Polska, to jest w studzience wg projektu następującego wyposażenia :

a) reduktor ciśnienia,

b) zawór antyskażeniowy DN 50 tym EA,

c) elektrozawór mosiężny.

Prosimy o odpowiedź czy te elementy należy uwzględnić w wycenie?”

Odpowiedź 12:

Studzienkę wodomierzową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa  mgr inż. Łukasza Kłak wraz ze zmianami wprowadzonymi w projekcie umowy  &1 pkt II ppkt 4

Zamawiający nie ma wiedzy w jaki sposób firma projektowo – wykonawcza zajmująca się profesjonalnym montażem nawadniania, wybrana przez LKS Studzionka,  zaprojektuje i zainstaluje przedmiotowe urządzenia.

Elementy te winny być częścią składową wyceny tejże firmy.

Zaprojektowano studnię DN1200  z armaturą wskazaną na dołączonym do projektu rysunku. Te elementy projektu zostały uzgodnione z  Właścicielem działki (Gmina Pszczyna) i jej Zarządcą - Prezesem Klubu. 

 

Pytanie 13

„W związku z powyższym pytaniem nr 12 , jeżeli wskazane w nim elementy należy zabudować w studzience wodomierzowej to stwierdzamy, ze nie zmieszczą się one w studni DN 1200 lecz konieczna jest zabudowa studni co najmniej DN 1500, czy w związku z tym wycenić studnię DN 1500 bądź większą?”.

Odpowiedź 13:

Odpowiedź 12 ma tu zastosowanie

 

Pytanie 14

„Prosimy o informację, za co ma być wypłacane odszkodowanie LKS Studzionka za szkody w działce 2874/25, skoro rurociąg przebiega przez drogą znajdującą się na tej działce, którą należy odtworzyć, to za jakie szkody będzie wypłacane odszkodowanie – informacja ta pomoże obliczyć odpowiednią wysokość odszkodowania ?”

Odpowiedź 14:

Do postępowania przetargowego jest załączony projekt umowy. Odpowiedź na to pytanie jest zawarte w & 1 pkt VI w brzmieniu jak niżej:

„Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w dokonanych w projekcie uzgodnieniach, uzyskanych opiniach i decyzjach. Wykonawca winien dopełnić wszelkich formalności jakie są wymagane poszczególnymi pismami zawartymi w projekcie od instytucji, urzędów,  firm, osób fizycznych. Wykonawca na własny koszt zleci nadzory branżowe. Przed rozpoczęciem robót należy przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie zlecenia nadzorów branżowych oraz pisemnych zgód właścicieli działek. Jeżeli któreś  z uzgodnień utraciło swoją ważność, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie ich aktualizacji.”

oraz w porozumieniu z LKS z dnia 07.03.2023 r. &3 pkt 2, &4 pkt 5 oraz &5.

Ponadto nadmienia się, że działka 2874/25 nie jest działką drogową. W rozmowie z Sołtysem ustalono, że przy budowie ul. Wodzisławskiej wykorzystano tą działkę jako dojazd do ul. Miarki.

Zapis paragrafu 5 Porozumienia został ustalony przez Zarząd Klubu i był warunkiem niezbędnym do podpisania Porozumienia.