ZNAK SPRAWY: PP/TS/14/2024 - Zapytanie do postępowania przetargowego pn.: "Budowa rurociągu tłocznego PE 800 SDR 11 w Studzionce w okolicy drogi wojewódzkiej DW 933"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

PYTANIE 1:

„Czy zamawiający posiada prolongatę Decyzji Burmistrza Pszczyny z dnia 24.03.2022 r. na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej ul. Miarki w Studzionce (decyzja ważna 2 lata) czyli do 24.03.2024 r.)?”

Odpowiedź 1: 

Do postępowania przetargowego jest załączony projekt umowy. Odpowiedź na to pytanie jest zawarte w & 1 pkt VI  w brzmieniu jak niżej:

„Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w dokonanych w projekcie uzgodnieniach, uzyskanych opiniach i decyzjach. Wykonawca winien dopełnić wszelkich formalności jakie są wymagane poszczególnymi pismami zawartymi w projekcie od instytucji, urzędów,  firm, osób fizycznych. Wykonawca na własny koszt zleci nadzory branżowe. Przed rozpoczęciem robót należy przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie zlecenia nadzorów branżowych oraz pisemnych zgód właścicieli działek . Jeżeli któreś  z uzgodnień utraciło swoją ważność, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie ich aktualizacji.”

 

PYTANIE 2:

„W porozumieniu zawartym z właścicielem działki 2377/12 jest zapis że właściciel otrzyma odszkodowanie między innymi za uszkodzenie drzewostanu. W związku z koniecznością likwidacji odcinka naziemnego wraz z podporami należy dla wykonywania tych prac usunąć drzewa z przedmiotowej działki (brak możliwości wykonania likwidacji od strony boiska z uwagi na rosnące tam tuje w wysokości ok. 6m), dlatego zwracamy się z pytaniem czy właściciel działki został poinformowany o konieczności usunięcia drzew i wyraził na to zgodę, ponieważ w porozumieniu mowa jest o odszkodowaniu za uszkodzenia drzewostanu a nie za wycinkę?”

ODPOWIEDŹ 2:

Paragraf 5 przywołanego porozumienia brzmi jak niżej:

„PGW i R  S.A. zobowiązuje się wypłaty odszkodowania z tytułu utraty plonów na działce i innych szkód powstałych na działce w wyniku budowy rurociągu np. uszkodzenie ogrodzenia, drzewostanów, nawierzchni terenu itp. w związku z wykonywaniem robót budowlanych w wysokości ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę lub na podstawie ugody zawartej przez Właściciela z wykonawcą robót budowlanych.  Obowiązek wypłaty odszkodowania, może zostać zrealizowany przez wykonawcę robót budowlanych, jednak w przypadku, gdy wykonawca robót tego obowiązku nie dopełni obowiązek ten będzie spełniony przez PGWiR S.A.”

 

Zdanie : …”PGW i R  S.A. zobowiązuje się wypłaty odszkodowania z tytułu utraty plonów na działce i innych szkód powstałych na działce w wyniku budowy rurociągu np. uszkodzenie ogrodzenia, drzewostanów, nawierzchni terenu itp…” nie jest zamkniętym katalogiem szkód -  wymienia przykłady. Sformułowanie  – „uszkodzenie drzewostanu” jest jednym z możliwych szkód jakie mogą powstać podczas prowadzonych przez Wykonawcę robót na przywołanej działce.

Jeżeli więc Wykonawca uzna, że rosnące drzewa przeszkadzają mu w robotach związanych z demontażem rurociągu DN 700 (Właściciel działki jest bardzo zainteresowany likwidacją rurociągu), winien ustalić ich ilość z właścicielem i wypłacić ustalone z właścicielem odszkodowanie.

 

PYTANIE 3:

„W załączonej do dokumentacji projektowej wyceny kosztu wykonania systemu automatycznego zraszania firmy Perrot Polska z dnia 01.12.2023 r. zawarta jest informacja , że wycena jest aktualna pod warunkiem , że prace będzie można wykonać koparką łańcuchową (w gruncie rodzimym, bez kamieni, gruzu, odpadów) natomiast w projekcie datowanym na listopad 2023 r. w punkcie 15 ad. 1 a podano , że pod warstwą gleby znajduje się 50 cm warstwy klińca różnej grubości stanowiąca filtr odwadniający murawę w związku z tym zwracamy się z pytaniem, z uwagi, że wycena firmy Perrot jest datowana po dacie wykonania projektu, jaki jest rzeczywisty przekrój warstwy na terenie boiska oraz /lub czy zamawiający dysponuje wycenę firmy Perrot uwzględniający przekrój warstwy zgodnie z projektem?

ODPOWIEDŹ 3:

a) jaki jest rzeczywisty przekrój warstwy na terenie boiska – odpowiedź brzmi – Zamawiający nie ma wiedzy

b) czy zamawiający dysponuje wyceną firmy Perrot uwzględniający przekrój warstwy zgodnie z projektem? – odpowiedź brzmi – Zamawiający nie dysponuje innym opracowaniem. 

Informację o przekroju warstw budujących boisko projektant uzyskał od Prezesa Klubu Sportowego. Prezes nie wyraził zgody na odwiert.

Zgodnie z projektem umowy &1 pkt II. ppkt 6 Wykonawca rurociągu PE 800 jest zobowiązany do skontaktowania się z Zarządem LKS Studzionka w celu wskazania firmy projektowo – wykonawczej zajmującej się profesjonalnym montażem nawadniania. LKS Studzionka dokona wyboru wykonawcy nawodnienia wg własnych procedur do których należy się  dostosować.

Dołączona do przetargu dokumentacja firmy Perrot ma zobrazować Oferentom zakres robót jakie ma wykonać wskazana przez LKS Studzionka firma, w ramach systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną. Podana w projekcie umowy/SIWZ cena jest orientacyjna. („Na etapie projektowania rurociągu PE 800 ustalono, że koszt zaprojektowania i wykonania systemu zraszania wyniesie prawdopodobnie nie mniej niż 120.000,00 zł.”)

Firma wskazana przez LKS Studzionka winna uwzględniać wszystkie elementy kosztotwórcze w swoim zakresie ale ostatecznie koszty te winien uwzględnić Oferent/Wykonawca w swojej wycenie ofertowej.

 

PYTANIE 4 :

„Wyposażenie studzienki wodomierzowej wskazane w projekcie jest niezgodne z wyposażeniem jakie należy zabudować wg opracowania Perrot Polska, to jest w studzience wg projektu następującego wyposażenia :

a) reduktor ciśnienia,

b) zawór antyskażeniowy DN 50 tym EA,

c) elektrozawór mosiężny.

Prosimy o odpowiedź czy te elementy należy uwzględnić w wycenie?”

ODPOWIEDŹ 4: 

Studzienkę wodomierzową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa  mgr inż. Łukasza Kłak wraz ze zmianami wprowadzonymi w projekcie umowy  &1 pkt II ppkt 4

Zamawiający nie ma wiedzy w jaki sposób firma projektowo – wykonawcza zajmująca się profesjonalnym montażem nawadniania, wybrana przez LKS Studzionka,  zaprojektuje i zainstaluje przedmiotowe urządzenia.

Elementy te winny być częścią składową wyceny tejże firmy.

Zaprojektowano studnię DN1200  z armaturą wskazaną na dołączonym do projektu rysunku. Te elementy projektu zostały uzgodnione z  Właścicielem działki (Gmina Pszczyna) i jej Zarządcą - Prezesem Klubu. 

 

PYTANIE 5:

„W związku z powyższym pytaniem nr 4 , jeżeli wskazane w nim elementy należy zabudować w studzience wodomierzowej to stwierdzamy, ze nie zmieszczą się one w studni DN 1200 lecz konieczna jest zabudowa studni co najmniej DN 1500, czy w związku z tym wycenić studnię DN 1500 bądź większą?”.

ODPOWIEDŹ 5:

Odpowiedź 4 ma tu zastosowanie

 

PYTANIE 6:

„Prosimy o informację, za co ma być wypłacane odszkodowanie LKS Studzionka za szkody w działce 2874/25, skoro rurociąg przebiega przez drogą znajdującą się na tej działce, którą należy odtworzyć, to za jakie szkody będzie wypłacane odszkodowanie – informacja ta pomoże obliczyć odpowiednią wysokość odszkodowania ?”

ODPOWIEDŹ 6:

Do postępowania przetargowego jest załączony projekt umowy. Odpowiedź na to pytanie jest zawarte w & 1 pkt VI w brzmieniu jak niżej:

„Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w dokonanych w projekcie uzgodnieniach, uzyskanych opiniach i decyzjach. Wykonawca winien dopełnić wszelkich formalności jakie są wymagane poszczególnymi pismami zawartymi w projekcie od instytucji, urzędów,  firm, osób fizycznych. Wykonawca na własny koszt zleci nadzory branżowe. Przed rozpoczęciem robót należy przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie zlecenia nadzorów branżowych oraz pisemnych zgód właścicieli działek. Jeżeli któreś  z uzgodnień utraciło swoją ważność, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie ich aktualizacji.”

oraz w porozumieniu z LKS z dnia 07.03.2023 r. &3 pkt 2, &4 pkt 5 oraz &5.

Ponadto nadmienia się, że działka 2874/25 nie jest działką drogową. W rozmowie z Sołtysem ustalono, że przy budowie ul. Wodzisławskiej wykorzystano tą działkę jako dojazd do ul. Miarki.

Zapis paragrafu 5 Porozumienia został ustalony przez Zarząd Klubu i był warunkiem niezbędnym do podpisania Porozumienia.