ZNAK SPRAWY: PP/TS/14/2024 - Zapytanie do postępowania przetargowego pn.: "Budowa rurociągu tłocznego PE 800 SDR 11 w Studzionce w okolicy drogi wojewódzkiej DW 933"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

PYTANIE 1:

„Prosimy o potwierdzenie, że w wykonanej podczas przebudowy ul. Wodzisławskiej rurze osłonowej znajduje się rura PE Dz 800 SDR 11 oraz, że połączeń z nią należy dokonać w punktach W3 i W4 a nie jak podano q punkcie 5.2 projektu zagospodarowania terenu w punktach W3 i W6?”

Odpowiedź 1:

Potwierdzamy, że podczas przebudowy ul. Wodzisławskiej rurze osłonowej znajduje się rura PE Dz 800 SDR 11 oraz, że połączeń z nią należy dokonać w punktach W3 i W4. W załączniku 1 przedstawia się operat pomiarowy z ww obiektu (również będący załącznikiem do projektu) oraz w załączniku 2 – potwierdzenie zakupu rury PE 800 SDR 11 firmy Uponor.

 

PYTANIE 2:

„Prosimy o odpowiedź, że w przypadku braku możliwości posuwu istniejącej rury PE Dz 800 wewnątrz rury ochronnej (pod ul. Wodzisławską) będzie możliwe wykonanie  połączeń w punktach W3 i W4 za pomocą muf elektrooporowych”

ODPOWIEDŹ 2:

W przypadku braku możliwości posuwu istniejącej rury PE Dz 800 wewnątrz rury ochronnej (pod ul. Wodzisławską) będzie możliwe wykonanie  połączeń w punktach W3 i W4 za pomocą muf elektrooporowych. Przed podjęciem tej decyzji Wykonawca skontaktuje się ze służbami technicznymi PGWiR celem okazania braku możliwości wykonania zgrzewów doczołowych – tzn. brak możliwości przesuwania rury PE 800 wewnątrz rury osłonowej

 

PYTANIE 3:

„W związku z informacją uzyskaną podczas wizji w terenie, że na odcinku W4 – W7 Zamawiający  chce, aby „skarpa usypana sztucznie przy pracach budowlanych” została usunięta podczas układania na tym odcinku rurociągu i taki stan pozostał po zakończonych pracach prosimy o przedstawienie stosownego uzgodnienia tego faktu z właścicielem  terenu.

ODPOWIEDŹ 3:

Na odcinku W4 – W7 jest „sztuczna” skarpa, pagórek, którą wykonała firma Strabag podczas przebudowy ul Wodzisławskiej (urobek z prac budowlanych). Zgodnie z dokumentacją i porozumieniem z dnia 07.03.2023 r. działka o numerze geodezyjnym 2138/25 jest własnością UM Pszczyna przy czym do podejmowania decyzji o charakterze organizacyjnym i technicznym jest LKS w Studzionce. Na etapie budowy Wykonawca winien zwrócić się do Prezesa LKS w przedmiotowej sprawie tj. obniżenia terenu na odcinku W4 – W7 do rzędnej przed zdeponowaniem urobku przez Strabag (należy zaproponować władzom LKS inne ukształtowanie sztucznego pagórka np. przesuwając go w kierunku ul K Miarki) . Jeżeli odpowiedź LKS będzie negatywna Wykonawca wykona rurociąg zgodnie z projektem tzn.  odtworzy przedmiotową skarpę. Na temat ustaleń z LKS Wykonawca przedstawi stosowną notatkę. 

 

PYTANIE 4:

„Prosimy o wskazanie stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw wskazanych na rys. nr 7 schemat – przekrój boiska?”

ODPOWIEDŹ 4: 

Należy utwardzić warstwy wskazane na rys. nr 7 (przekrój boiska)  do 95% w skali Proctora

 

PYTANIE 5:

„W związku z tym, że w dokumentacji projektowej brak informacji, prosimy o podanie norm lub wykonania materiałowego dla rury stalowej DN 700 oraz kolan stalowych DN 700”.

ODPOWIEDŹ 5:

W opisie PZT punkt 17 (Zestawienie materiałów podstawowych) widnieje materiał: rura stalowa DN 700 x 11 mm bez szwu. Kolana DN 700 winny być o przynajmniej takiej samej grubości ścianki,  bez szwu.

 

PYTANIE 6:

„W związku z tym, że Zamawiający w SIWZ w punkcie II Przedmiot Zamówienia podał wykaz dokumentów, wg których będzie przebiegać budowa, prosimy o udostępnienie:

  1. Projekt zagospodarowania terenu pt. „Przebudowa wodociągu PCV 110 na Dz 110 PE w ramach budowy rurociągu tłocznego Dz 800PE,
  2. Opracowania firmy Perrot – Polska Sp. z o.o.: „System automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną w Studzionce o wymiarach 107x60m”

ODPOWIEDŹ 6:

6a – Projekt do wglądu w siedzibie Zamawiającego

6 b – umieszczono na stronie.

 

PYTANIE 7:

„Prosimy o udostępnienie porozumień/decyzji wymienionych w SIWZ w punkcie II Dodatkowe wymagania, informacja dla Wykonawcy/Oferenta:

  1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia zobowiązań z porozumienia zawartego w dniu 03.11.2022 w zakresie paragrafów: §3. Pkt.4, §4 i §5,
  2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia zobowiązań z porozumienia zawartego w dniu 07.03.2023 w zakresie paragrafów 3,4 i 5,
  3. Budowa rurociągu PE800 w pasie drogi – ul. K. Miarki należy prowadzić zgodnie z decyzja Burmistrza Pszczyńskiego nr. GK.7021.4.00049.2022-GW.KW-0692/2022 z dnia 24.03.2022 r.
  4. Na działce Kółka Rolniczego. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia postanowień wynikających z porozumienia zawartego w dniu 07.11.2022 – w zakresie paragrafów: 4 i 5
  5. Odcinek napowietrzny oznaczony na mapie (rys 2) projektu jako C-D (zgodnie z porozumieniem z 03.11.2022)”.

ODPOWIEDŹ 7:

Porozumienia/decyzje umieszczono na stronie