Zapytania do przetargu pn.: "Wykonanie Studium Wykonalności wraz z analizą opłacalności budowy farmy fotowoltaicznej o mocy powyżej 1 MWp zlokalizowanej w Czerwionce - Leszczynach"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

Pytanie

Czy wyrażają Państwo zgodę na podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Czy jest możliwość przesłania oferty w wyznaczonym terminie na wskazany przez Zamawiającego adres/adresy e-mail lub alternatywnie prosimy o możliwość przesłania oferty drogą pocztową.

 

Odpowiedź:

Ofertę zgodnie ze SIWZ i regulaminem przetargu należy złożyć do siedziby spółki w formie papierowej.

Spółka wyraża zgodę na  podpisanie Oferty z wykorzystaniem Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego oraz dostarczenie jej do Kancelarii PGWiR z zastrzeżeniem, że PGWiR S.A. ma możliwość walidacji tak złożonego podpisu, za pomocą stosownego narzędzia.