Zapytania do przetargu pn.: "Serwis i naprawa kotła parowego UL-S 2600 wraz z instalacją uzdatniania wody i dawkowania chemikaliów oraz magazynem oleju opałowego"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

Pytania w przedmiocie uszczegółowienia Specyfikacji technicznej i formularza ofertowego - Załącznik nr 4:

1. Specyfikacja techniczna „SERWIS I NAPRAWY KOTŁA PAROWEGO UL-S 2600 WRAZ Z INSTALACJĄ UZDATNIANIA WODY I DAWKOWANIA CHEMIKALIÓW ORAZ MAGAZYNEM OLEJU OPAŁOWEGO”

I. Przedmiot zamówienia

  1. Prace serwisowe:

a) Czyszczenie powierzchni kotłowni (wszystkich elementów wew. infrastruktury, przewodów technologicznych wew. kontenera)

Proszę uszczegółowić zakres powyższych prac. Proszę o określenie prac serwisu. Dbałość o czystość i porządek jest w zakresie codziennej eksploatacji.

 

Zamawiający informuje, że pod tym zakresem rozumie prace związane z czyszczeniem powierzchni, które normalnie nie są dostępne dla Zamawiającego. Mowa tu np. o przygotowaniu powierzchni wew. kotła przed rewizją wew. UDT, czyszczenie elem. wew. zbiorników, jeśli zaistnieje taka potrzeba; jak również czyszczenie placu robót po wykonanych pracach serwisowych. Czynności te nie obejmują standardowych prac związanych z utrzymaniem czystości, które rozumie się jako prace eksploatacyjne.

 

b) Czyszczenie powierzchni komory spalania, filtrów,

Wyłącznie przy zachowaniu przez Zamawiającego regularnych odstępów między przeglądami. Dotyczy wyłącznie płomienicy i płomieniówek.

 

Domniemuje się, że odstępy/interwały serwisowe będą dochowane przez Wykonawcę. Zamawiający stara się dochować należytej staranności, aby utrzymać kotłownię w jak najlepszym stanie technicznym, stąd oczekuje wykonywania przeglądów serwisowych w odpowiednich interwałach czasowych.

 

h)  Sprawdzenie poprawności działania ekonomizera oraz dodatkowych elementów kotłowni, które Zamawiający może w przyszłości dołączyć (np. element pełnego odgazowania) wraz z przynależną armaturą

Czy zakres umowy ma obejmować elementy, których fizycznie nie ma?

Zakres serwisowy obejmuje urządzenia wykorzystywane przez Zamawiającego. W przypadku ewentualnych modyfikacji Zamawiający będzie konsultował z Wykonawcą zakres modyfikacji, a objęcie dodatkowych elementów pracami serwisowymi będzie przedmiotem odrębnych rozmów. Zamawiający jednak oczekuje, że Wykonawca posiadać będzie wystarczającą wiedzę, aby w przyszłości w razie potrzeby objąć pracami serwisowymi również elementy, które funkcjonują w innych układach kotłowni kontenerowych.

 

m)  Analiza wody zasilającej, regulacja dozowania chemikaliów z uwzględnieniem wszystkich parametrów wymaganych Dokumentacją.

W zakresie obowiązków serwisowych jest analiza wody kotłowej i wody zasilającej. Regulacja i dozowanie chemikaliów wykraczają poza zakres obowiązków serwisowych. Proszę o uszczegółowienie.

 

Zamawiający informuje, że na podstawie rekomendacji Wykonawcy będzie dokonywał wyboru dostawcy chemii kotłowej oraz dokonywał stosownych regulacji dozowania chemikaliów. Oczekuje się, że Wykonawca zarekomenduje konkretną chemię kotłową w celu osiągnięcia należytych parametrów wody kotłowej.

 

      2. Naprawy awaryjne

Wszelkie zmiany techniczne, naprawy, zmiany konstrukcyjne wymagają akceptacji UDT.

Czy wszystkie naprawy wymagają akceptacji UDT? Urzędowy czas na akceptację to do 30 dni.

 

Urządzenie objęte jest pełnym dozorem technicznym UDT. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy określenia, które prace serwisowe wymagają bezwzględnej konsultacji z lokalnym i odpowiedzialnym urzędem UDT.

 

Wykonawca skonsultuje i uzgodni technologię naprawy z UDT i w razie konieczności sporządzi stosowną dokumentację. Wykonawca będzie obecny każdorazowo przy dodatkowych odbiorach UDT związanych z naprawami i niezwłocznie usunie wszelkie usterki wskazane przez UDT na własny koszt.

Prace serwisowe wymagające uzgodnień technologii z UDT – wykonane zostaną po akceptacji dodatkowego kosztorysu.

Zamawiający wyraża zgodę.

 

II. Inne wymagania

c) Wykonawca dołoży należytej staranności w celu zapewnienia zasad BHP podczas wykonywania prac opisanych w niniejszej specyfikacji. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty, szkody, koszty i wydatki w odniesieniu do wszelkich obrażeń osób, szkód majątkowych, strat produkcyjnych, lub naruszenia praw osób i podmiotów trzecich podczas wykonywania usługi i w wyniku nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę lub jego pracowników. Wykonawca naprawi wszelkie szkody i pokryje straty, za które w opinii Zamawiającego jest odpowiedzialny.

Zarząd nie wyraża zgody na zapis w tej postaci, w szczególności na pokrycie strat produkcyjnych. Brak zgody na powyższy zapis, ma zastosowanie do wszystkich dokumentów w zakresie przetargu, gdzie zapis się pojawia, bądź może pojawić

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu. Ze względów bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu Zamawiającego proponuje się pozostawić zapisy o treści:

"Wykonawca dołoży należytej staranności w celu zapewnienia zasad BHP podczas wykonywania prac opisanych w niniejszej specyfikacji."

 

2. Formularz ofertowy

Załącznik nr 4

„Gwarancja”

  1. Okres gwarancji na prace serwisowe wykonane w ramach niniejszego postępowania wynosi 4 (cztery) miesiące od dnia bezusterkowego, odbioru robót zgodnie lub od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i usterek objętych protokołem odbioru - nie może on być krótszy niż okres pomiędzy kolejnymi przeglądami serwisowymi.

Proszę o wskazanie trybu odbioru robót/protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad.

 

Gwarancja na standardowe prace serwisowe wynosi min. 4 miesiące, jednak nie może być krótsza niż okres pomiędzy kolejnymi przeglądami. Gwarancja rozpoczyna bieg w dniu zakończenia prac serwisowych tj. złożenia protokołu z wykonanych prac serwisowych Zamawiającemu i potwierdzeniu przez niego wykonanych robót.