Zapytania do przetargu pn.: "Dostawa rur PEHD RC PE100 SDR11 PN 16 Dz 800 mm o długości łącznej 492 mb. oraz rur PEHD RC PE100 SDR17 PN10 Dz 630 mm o długości łącznej 168 mb"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęło zapytanie do ww. postępowania:

Pytanie

Zgodnie ze SIWZ do części technicznej należy dołączyć m.in. oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2020 a w przypadku Oferentów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu – informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem.

Czy zamawiający miał na myśli 2022 r?

 

Odpowiedź:

Tak. Nastąpiła omyłka pisarska do dokumentacji należy dołączyć m.in.: oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2022 a w przypadku Oferentów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu – informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem