Przetarg pn.: "Wykonanie Studium Wykonalności wraz z analizą opłacalności budowy farmy fotowoltaicznej o mocy powyżej 1 MWp zlokalizowanej w Czerwionce-Leszczynach"

Oferty należy składać do 19.07.2023 r. do godziny 9.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

1.    Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.

2.    Wpłacenie wadium  w wysokości 5.000,00 zł. (pięć tysięcy złotych)

Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP S.A. nr 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem Wykonanie Studium Wykonalności wraz z analizą opłacalności budowy farmy fotowoltaicznej o mocy powyżej 1 MWp zlokalizowanej w Czerwionce-Leszczynach”. Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego  najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości  wniesienia wadium w innej formie.

3. Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 19.07.2023 r. do godziny 900.  Kancelaria wystawia pokwitowania przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie ofert  nastąpi o godzinie 905  w dniu 19.07.2023 r.  

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

- Dariusz Leśnik - tel. kom. 665 075 706 - sprawy dot. przedmiotu przetargu,

- Marek Maruszczyk - tel. kom. 451 608 103 - sprawy dot. przedmiotu przetargu

- Aneta Wilk - tel. kom. 784 014 262 - sprawy formalno - prawne

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zastrzega sobie prawo do:

-       swobodnego wyboru ofert,

-       uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-       unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.