Przetarg pn.: "Sprzedaż wysokopopiołowych osadów poflotacyjnych"

Oferty należy składać do 13.07.2023 r. do godziny 9.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

1.    Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.

2.    Wpłacenie wadium  w wysokości 5.000,00 zł. (pięć tysięcy złotych)

Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP S.A. nr 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „Sprzedaż wysokopopiołowych osadów poflotacyjnych”. Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego  najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości  wniesienia wadium w innej formie.

3. Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 13.07.2023 r. do godziny 900.  Kancelaria wystawia pokwitowania przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie ofert  nastąpi o godzinie 905  w dniu 13.07.2023 r.  

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

- Mateusz Smyczek - tel. kom. 606 236 896 - sprawy dot. przedmiotu przetargu,

- Barbara Widenka - tel. kom. 882 008 569 - sprawy dot. przedmiotu przetargu.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zastrzega sobie prawo do:

-       swobodnego wyboru ofert,

-       uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-       unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.