Przetarg pn.: "Dostawa rur PEHD RC PE100 SDR11 PN 16 Dz 800 mm o długości łącznej 492 mb. oraz rur PEHD RC PE100 SDR17 PN10 Dz 630 mm o długości łącznej 168 mb"

Oferty należy składać do 18.07.2023 r. do godziny 9.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

1.    Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.

2.    Wpłacenie wadium  w wysokości 20.000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych)

Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP S.A. nr 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem Dostawa rur PEHD RC PE100 SDR11 PN 16 Dz 800 mm i rur PEHD RC PE100 SDR17 PN10 Dz 630 mm”. Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego  najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości  wniesienia wadium w innej formie.

3. Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 18.07.2023 r. do godziny 900.  Kancelaria wystawia pokwitowania przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie ofert  nastąpi o godzinie 905  w dniu 18.07.2023 r.  

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

- Maria Andrejewicz - tel. kom. 602 744 008 - sprawy dot. przedmiotu przetargu,

- Aneta Wilk - tel. kom. 784 014 262 - sprawy formalno - prawne

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zastrzega sobie prawo do:

-       swobodnego wyboru ofert,

-       uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-       unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.