Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu październik 2020 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 14 511 mg/l

dla jonów SO4 - 370,0 mg/l

dla zawiesiny - 21 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 31.10.2020 r. wynosiła 879 470 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 105 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w październiku 2020 r.

W dniu 14.10.2020 r. nastąpiło zalanie urządzeń pomiarowych zabudowanych w miejscowości Krzyżanowice. W związku z powyższym od 14.10 do 26.10 brak informacji o stężeniu jonów Cl + SO4 po dozowaniu.