Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu kwietniu 2024 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 18 755 mg/l

dla jonów SO4 - 380 mg/l

dla zawiesiny - 27,0 mg/l

1. Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 30.04.2024r. wynosiła 642 000 m3.

2. Dla pojemności retencyjnej określonej w pkt. 1 oraz ilości wód i ładunków wprowadzanych przez użytkowników systemu w kwietniu 2024r. teoretycznie możliwe jest zatrzymanie odprowadzania wód przez 19 dni.

3. Dla przepływu i zasolenia rzeki Odry na dzień 30.04.2024r. oraz przy założeniu braku opadów prognozuje się, że system „Olza” będzie w stanie  utrzymać dopuszczalne stężenia w rzece przez około 41 dni.