Zapytanie do przetargu pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie remontu Konstrukcji Stalowo-Betonowej w rejonie Suszarni Fluidyzacyjnej"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

Pytanie 1

Jak należy rozumieć zapis?:

- Wymiana silnie uszkodzonych przez korozję elementów wraz z dostawą i montażem nowych elementów konstrukcji podpór pomostów oraz schodów  z tworzyw sztucznych (np. z kompozytu) ?

Wyjaśnienie

Zapis ten należy rozumieć dosłownie jako wymianę silnie uszkodzonych przez korozję elementów wraz z dostawą i montażem nowych elementów konstrukcji podpór pomostów oraz schodów z tworzyw sztucznych (np. z kompozytu). Zapis ten jest jasny i czytelny i nie pozostawia żadnych wątpliwości w interpretacji.

 

Pytanie 2

Jak należy rozumieć zapis?:

- Kto kwalifikuje  do wymiany elementy konstrukcji na np. kompozyty ?

Wyjaśnienie

Elementy zostały już zakwalifikowane, a ich wymiary podano w przedmiarze, w którym  określono łączną ilość przewidzianych do wymiany elementów. Przedmiar wykonania prac stanowi jeden z dokumentów niniejszego postępowania.

 

Pytanie 3

Jak należy rozumieć zapis?:

- Czy obligatoryjna jest wymiana elementów konstrukcji stalowych i pomostów na kompozyty?

Wyjaśnienie

Zamawiający, ze względu na występujące warunki agresywnego środowiska solnego przyjął założenie, iż w tym rejonie hali taki typ konstrukcji powinien spełniać najlepiej swoją rolę.  Należy zatem przyjąć, że tam gdzie jest to konstrukcyjnie możliwe, Wykonawca powinien dokonać wymiany konstrukcji wykorzystując materiały tworzywowe. Możliwe jest przy tym łączenie konstrukcji stalowej z kompozytową.

 

Pytanie 4

Czy stopnice i kratki podestowe z kompozytu muszą mieć certyfikaty PN-EN ?

Wyjaśnienie

Zamawiający wymaga certyfikatów PN-EN dla stopnic i krat podestowych, zgodnie ze specyfikacją.

 

Pytanie 5

Czy stopnice i kratki podestowe mogą być ocynkowane ?

Wyjaśnienie

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną powyżej oraz specyfikacją techniczną, Zamawiający podtrzymuje zdanie, iż oczekuje elementów z kompozytu. W tym przypadku ocynk nie ma zastosowania.     

 

Pytanie 6

Czy wymiary i trasy  ciągów komunikacyjnych muszą być zachowane?

Wyjaśnienie

Przedmiotowy remont dotyczy istniejących ciągów więc należy założyć, że odtwarzane są stare ciągi komunikacyjne, aczkolwiek dopuszcza się drobne korekty ich przebiegu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Zaznacza się jednak, że wszelkie proponowane korekty muszą być zgodne z przepisami oraz wymaganiami BHP. Nie mogę też w żadnym wypadku zaburzać pracy i ciągłości ruchu, ani kolidować z innymi elementami ciągu technologicznego.

 

Pytanie 7

Czy czas realizacji zadania może być dłuższy?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu prowadzenia prac, mając na uwadze planowane postoje technologiczne. Na tej podstawie Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umownego dotyczącego czasu wykonania prac na 5 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 1.12.2023r.

 

Pytanie 8

Czy można etapowo rozliczać realizację zadania?

Wyjaśnienie

Można etapowo rozliczać zadanie, przygotowując odpowiednią tabelę.

Zamawiający przewidział taką sytuację opisując taką procedurę w specyfikacji technicznej postępowania w pkt. 2 y:

y) Roboty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy wycenić metodą kalkulacji szczegółowej z podaniem ceny brutto. Wycenione przedmiary robót stanowiące kosztorysy ofertowe wraz z podanymi składnikami cenotwórczymi (stawka roboczogodziny, koszty ogólne, zysk, ceny materiałów i sprzętu) będą dostarczone Zamawiającemu przez wybranego w postępowaniu Wykonawcę przed podpisaniem umowy wraz z tabelą rozliczeniową opracowaną w oparciu o wyceniony przedmiar robót, która będzie podstawą późniejszego rozliczania za poszczególne elementy rozliczeniowe.

Ponadto, Zamawiający dopuścił taką formę rozliczenia w projekcie umowy w § 3 ust. 2 tj. „Zamawiający dopuszcza formę płatności częściowych po uprzednim przedstawieniu harmonogramu finansowo – rzeczowego, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego”

 

Pytanie 9

Czy konieczna jest ponowna wizja lokalna?

Wyjaśnienie

Zgodnie ze specyfikacją odbycie wizji lokalnej jest konieczne. Jeśli jednak Oferent przedkłada ofertę po raz drugi, na podstawie już wcześniej odbytej wizji lokalnej, Zamawiający dopuszcza złożenie poprzedniego protokołu odbycia wizji lokalnej jako potwierdzenie spełnienia wymagań niniejszego postepowania i nie wymaga odbywania wizji po raz kolejny.