Zapytanie do przetargu pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania trzydziestu trzech obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S. A w III i IV kwartale 2022r."

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający posiada:

a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii,

b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443 ze zm.) ?

Wyjaśnienie

a) Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego  2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

b) Zamawiający nie posiada  statusu prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.).

 

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający planuje w okresie obowiązywania umowy pozyskiwać energię z innego źródła wytwórczego, np. (instalacje fotowoltaiczne, elektrownie biogazowe)

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie planuje w okresie obowiązywania umowy pozyskiwać energii z innego źródła wytwórczego, np. (instalacje fotowoltaiczne, elektrownie biogazowe.

 

Pytanie nr 3

Jaką należy zastosować stawkę Vat przy przeliczeniu wartości zamówienia?  Zwracamy się z prośba o wskazanie stawki vat jaką należy zastosować w formularzu ofertowym.  Ujednolicenie przez Zamawiającego stawki vat pozwoli uniknąć sytuacji, w której Wykonawcy złożą  ofertę opartą na innej  stawce.

Wyjaśnienie:

Należy zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korespondencyjnego zawarcia umowy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość korespondencyjnego zawarcia umowy.

 

Pytanie  nr 5

Czy umowa będzie zawarta na wzorze Wykonawcy?

Wyjaśnienie:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Oferent najpóźniej na trzy dni kalendarzowe przed terminem złożenia oferty przedstawi Zamawiającemu projekt umowy sprzedażowej do akceptacji. Projekt umowy sprzedażowej należy przesłać drogą elektroniczną na adres [email protected]