Zapytanie do przetargu pn.: "Wykonanie remontu barierek bezpieczeństwa w technologii tworzyw sztucznych na stacji przygotowania solanek - cz.2 – rejon filtrów DMF i osadników"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

Pytanie 1

Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania do 5 miesięcy ?

Wyjaśnienie

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 5 miesięcy, z zastrzeżeniem że termin realizacji nie może wybiegać poza rok 2023. Ponadto Zamawiający informuje, że nie widzi wskazanej „ograniczonej możliwości prowadzenia prac” Prace możliwe są do wykonania przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z zastrzeżeniem „Szczegóły i uwagi do zamówienia” w dokumencie „Specyfikacja techniczna” lit. d tj. „[…] Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren robót w taki sposób, aby prowadzone prace nie miały żadnego wpływu na proces produkcyjny. Za ewentualne problemy wynikające z prowadzonych prac remontowych odpowiada Wykonawca robót.[…]”.

 

Pytanie 2

Czy w referencjach dokumentujących wykonanie dwóch zleceń nie muszą być podane wartości?

Wyjaśnienie

Nie muszą być podane wartości.

 

Pytanie 3

W SIWZ w pkt 5 ppkt i) Zamawiający napisał , że do oferty należy dołączyć klauzulę informacyjną RODO. Prosimy o informację jakiej formy dokumentu Zamawiający oczekuje.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że dokument klauzula informacyjna RODO jest załączony na stronie PGWiR S.A. (ostatni załącznik dokumentów przetargowych).

 

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu  określającego, że jeżeli wypowiedzenie umowy nastąpi z winy Zamawiającego, to zamawiający zapłaci Wykonawcy 20% wartości umowy?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zapisu.

 

Pytanie 5

Czy Zamawiający mógłby wprowadzić do zapisów umowy zapis wprowadzający ograniczenie łącznego limitu kar umownych do 20%?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zapisu.

 

Pytanie 6

Czy zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert o minimum 7 dni?

Wyjaśnienie

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni tj. do 21.03.2023 r.