Zapytanie do przetargu pn.: "Świadczenia usług prawnych w okresie 01.07.2022 r. - 30.06.2024 r."

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

Pytanie nr 1  

Zgodnie z pkt 11 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zwracamy się o wyjaśnienie, czy zapis:

§2 ust.1 projektu umowy o świadczenie usług prawnych przewidujący, że „Umowa będzie realizowana w dni robocze w siedzibie Zamawiającego tj. w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Chlebowa 22 w godzinach od 7.00 do 15.00 przez osoby mające wykształcenie wyższe prawnicze przy czym dwa dni w tygodniu będzie wykonywana przez osobę posiadającą uprawnienia radcy prawnego wg ustalonego z zamawiającym harmonogramu”

- należy rozumieć w ten sposób, że dwa dnie w tygodniu wg harmonogramu musi usługi świadczyć wyłącznie ściśle radca prawny, czy też usługi w ww. dni może świadczyć osoba posiadająca uprawnienia radcy prawnego lub adwokata.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z §2 ust 1 projektu umowy o świadczenie usług prawnych umowa ma być realizowana przez osoby mające wykształcenie wyższe prawnicze przy czym co najmniej dwa dni w tygodniu ma być wykonywana przez osobę posiadającą uprawnienia radcy prawnego wg ustalonego z zamawiającym harmonogramu.