Zapytanie do przetargu pn.: "Dostawa wirówki soli"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

Pytanie  1

W obecnej umowie brakuje zapisu dotyczącego warunków płatności. Proponujemy umieszczenie w Umowie następujących warunków płatności:

30 % przy zamówieniu

40 % po upływie połowy czasu dostawy

30 % przy wysyłce.

Wyjaśnienie

Pomimo, iż Zamawiający w projekcie umowy wskazał na jednorazową formę płatności, dopuszcza formę płatności częściowej po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę harmonogramu finansowo-rzeczowego zaakceptowanego przez Zamawiającego.

 

Pytanie 2

 

Prosimy o dodanie zapisu w §1 pkt 11. Umowy: „Czas realizacji: do 8 (ośmiu) miesięcy od zawarcia niniejszej umowy i zaksięgowania płatności zaliczki.”.

Wyjaśnienie

W świetle odpowiedzi do pytania nr 1 Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 3

Dotyczy §3 pkt 1 i 3 oraz treści załącznika nr 5: prosimy mieć na uwadze, że rozpoczęcie prac Wykonawcy i zamówienie materiałów następuje się po zaksięgowaniu zaliczki na koncie dlatego długi termin pierwszej płatności będzie miał wpływ na termin dostawy. Czy istnieje możliwość skrócenia czasu płatności do 14 dni?

Wyjaśnienie

Zamawiający pozostawia terminy płatności określone w § 3 ust. 1 bez zmian.

 

Pytanie 4

Ofertę składa oferent zagraniczny, wobec czego nie ma możliwości dostarczenia dokumentów określonych w SIWZ w punkcie 4.1.) ppkt d), e), f) i g). Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie ich analogicznymi dokumentami wydanymi przez instytucje właściwe dla kraju Oferenta oraz zamieszczenie tych dokumentów w języku, w którym zostały wydane (język angielski)?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów analogicznych dla dokumentów ujętych w SIWZ w punkcie 4.1) ppkt d), e), f), g) od firmy Ferrum. Dokumenty winny być przetłumaczone na język polski i potwierdzone za zgodnością z oryginałem.

 

Pytanie 5

Treść umowy sporządzona jest w języku polskim. Czy w przypadku wyboru oferty Oferenta zagranicznego dopuszczalne jest sporządzenie wersji umowy 2-języcznej polsko-angielskiej?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza 2-języcznej umowy. Wykonawca może dokonać takie tłumaczenie we własnym zakresie, jednak zastrzegamy sobie, ze umową wiodącą jest umowa w języku polskim. Zamawiający wyśle oferentowi, który wygrał przetarg umowę w języku polskim.