Zapytanie do przetargu pn.: "Dostawa i montaż dwóch pomp kolanowych śmigłowych"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

Pytanie nr 1  

Czy Wykonawca przedmiotu zamówienia może polegać na zasobach (doświadczeniu zawodowym) producenta pomp, będących przedmiotem oferty?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza występowanie podmiotu (Wykonawcy) np. w konsorcjum z inną firmą w celu kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza także korzystanie z usług podwykonawców, jednakże w takim przypadku odpowiedzialność za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

 

Pytanie 2

Jaki jest prąd znamionowy silników?

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że prąd znamionowy silników wynosi 250A

 

Pytanie 3

W jakim stopniu ochrony obudowy ma być falownik?

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że poziom ochrony falowników wymagany przez Zamawiającego to IP55. Dodatkowo falownik powinien być zabezpieczony w taki sposób, aby wyeliminować ładunki elektrostatyczne i prądu błądzącego, które mogą okresowo się pojawiać.

 

Pytanie 4

Gdzie będzie stał falownik – rozdzielnia czy inne miejsce i czy będzie narażony na kondensację soli?

Wyjaśnienie

Zamawiający przewiduje zabudowę falowników w rozdzielni elektrycznej, w zamkniętym pomieszczeniu. Zamawiający nie przewiduje narażenia urządzeń na bezpośrednią kondensację soli. Należy mieć na uwadze, że na terenie hali produkcyjnej z uwagi na produkcję soli, atmosfera może wykazywać niewielkie zanieczyszczenie pyłem solnym.

 

Pytanie 5

Czy falowniki mają być wyposażone w dodatkowe lakierowanie kart elektroniki w celu ochrony przed kondensacją soli?

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że nie wymaga takiej ochrony.

 

Pytanie 6

Czy falownik ma być wyposażony w układ bezpiecznego stopu?

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że nie wymaga takiego zabezpieczenia.

 

Pytanie 7

Czy falowniki mają być wyposażone w komunikację typu Profibus aby wpiąć je do systemu sterowania zdalnego?

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że zgodnie ze specyfikacją falowniki mają być wyposażone w komunikację umożliwiającą sterowanie sygnałem 4-20 mA. Falowniki mogą być dodatkowo wyposażone w komunikację PROFIBUS

 

Pytanie 8

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 4.05.2022r.

Wyjaśnienie

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 4.05.2022r.

 

Pytanie 9

W związku z wysokimi, nagłymi i trudnymi do przewidzenia wahaniami kursów walut, wnioskujemy o możliwości złożenia oferty w dwóch walutach: dla pomp w walucie europejskiej EUR oraz dla usługi montażu w PLN.

Wyjaśnienie

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w dwóch walutach: dla pomp w walucie europejskiej EUR oraz dla usługi montażu w PLN.  Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmieni odpowiednio zapisy Regulaminu przetargu w ten sposób, iż porównanie cenowe ofert przy rozstrzygnięciu przetargu nastąpi po kursie walutowym z dnia poprzedzającego termin otwarcia ofert, lub złożenia ostatecznej oferty cenowej w negocjacjach z Zamawiającym (nowy regulamin uwzględniający powyższe zapisy zawiera załącznik)

 

Pytanie 10

W odniesieniu do pomp, w związku z sytuacją na rynku surowców i koniecznością dokonania przedpłat na zakup materiałów, prosimy o akceptację zaliczki na poczet realizacji umowy w wysokości 30% płatnej po podpisaniu umowy.

Wyjaśnienie

Zamawiający wyraża zgodę po przedstawieniu harmonogramu realizacji dostaw i prac, na wypłacenie zaliczki w wysokości nieprzekraczającej 30 % zamówienia, na poczet jego realizacji.

 

Pytanie 11

W związku z określonym przez producenta terminem dostawy (wytworzenia), a także ze względu na znaczny odstęp w czasie pomiędzy terminem dostawy pompy nr 1
a planowanym terminem zabudowy, zwracamy się z prośbą o akceptację dokonania odbioru pompy nr 1 w fabryce producenta i tym samym uznania dostawy za zrealizowaną w terminie tj.: do 15.12.2022r.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie odbioru pompy w fabryce i tym samym uznanie dostawy pompy numer 1 jako zrealizowanej. Jednocześnie informuje, że zmienia termin dostawy pierwszej pompy z „do 15.12.2022r.” na „do 31.01.2023 r.”.