Zapytanie do przetargu pn.: "Dostawa i montaż dwóch pomp kolanowych śmigłowych"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

Pytanie 1

Ze względu na umiejscowienie zespołów pompowych oraz ich podwieszoną zabudowę nie ma możliwości wykonania prac demontażowo-montażowych przy wykorzystaniu suwnicy, a pracę przy wykorzystaniu wciągów ręcznych są mocno ograniczone rurociągami oraz trasami kablowymi podwieszonymi do konstrukcji nośnej. Dojazd do pompy 922A przy pomocy wózka widłowego jest w obecnym układzie niemożliwy z uwagi na znajdujące się w ciągu transportowym studzienki. Zamawiający przewiduje zabezpieczenie we własnym zakresie tras transportowych w obrębie hali czy pozostawia to w obowiązku Wykonawcy? Jeżeli jest to zakres Wykonawcy to czy do opracowania technologii prac zostaną przekazane rzuty hali poziom 0m?

Wyjaśnienie

Zgodnie ze specyfikacją techniczną Zamawiający dokona demontażu pomp. Montaż, a tym samym wszystkie prace pomocnicze leżą po stronie Wykonawcy. Wykonawca dysponuje częściową dokumentacją techniczną hali RCC. Z uwagi jednak na datę sporządzenia rysunków oraz częściowe modyfikacje dokumentacja ta może nie być w pełni aktualna. Zamawiający może udostępnić posiadane rysunki do wglądu na miejscu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Nie ma możliwości przesłania dokumentacji.

 

Pytanie 2

Czy pompa zostanie przygotowana przez Zamawiającego przed przystąpieniem do prac, tj. czy instalacja przed przekazaniem zostanie odwodniona i wypłukana z pracującego w niej medium?

Wyjaśnienie

Zamawiający przygotuje instalacje do montażu nowych pomp w taki sposób aby prowadzone prace montażowe były w pełni bezpieczne. Zamawiający przewiduje całkowite opróżnienie tej części instalacji z mediów procesowych.

 

Pytanie 3

Czy podane przez Zamawiającego w SWZ parametry są parametrami, które osiągają obecnie pracujące pompy?

Wyjaśnienie

Podane parametry są parametrami projektowymi dla posiadanych urządzeń wg kart doboru. O ewentualnych modyfikacjach Zamawiający informuje w specyfikacji technicznej.

 

Pytanie 4

Na jakiej cieczy (rodzaj, gęstość, lepkość, temperatura) wykonywane były badania z których charakterystyki przedstawił Zamawiający  w SWZ?

Wyjaśnienie

Projektowane parametry dobierano do zawiesiny chlorku sodu (wg oryginalnej karty doboru). Wykresy wydajnościowe z dokumentacji DTR z testów u producenta (wg oryginalnej dokumentacji) wykonano na wodzie. Wykonawca może zapoznać się z oryginałami dokumentów u Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Pytanie 5

Co w przypadku jeżeli badania fabryczne nowych pomp wykażą zgodność parametrów z podanymi przez Zamawiającego, a pompy na instalacji nie dadzą parametrów wymaganych przez proces technologiczny?

Wyjaśnienie

Zamawiający jasno przedstawił zakres wykonywanego zadania i sformułował wg niego odpowiednią specyfikację techniczną. Podał też wszystkie znane mu parametry technologiczne instalacji. W przypadku niepoprawnej pracy pomp Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy usunięcia wad i przywrócenia poprawnej pracy pompy.

 

Pytanie 6

Obecnie pompy są w ruchu i nie ma możliwości pomiaru ich parametrów. Czy Zamawiający jest w stanie zapewnić możliwość podpięcia urządzeń pomiarowych?

Wyjaśnienie

Wykonawca miał okazję zapoznać się z układem technologicznym podczas wizji lokalnej. Zamawiający podtrzymuje, iż dopuszcza wszelkiego rodzaju pomiary, które nie ingerują w obecny układ technologiczny i nie wymagają zatrzymania pracy ciągu technologicznego. Na pomiary, które wymagają takiej ingerencji z przyczyn techniczno-ekonomicznych Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że nie ponosi kosztów związanych
z dodatkowymi pomiarami.

 

Pytanie 7

Poprawne zaprojektowanie prostownicy w kolanie wsparte analizami CFD będzie wymagało podania warunków brzegowych. Czy Zamawiający jest w stanie podać/zmierzyć te parametry?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie posiada takiej możliwości.

 

Pytanie 8

Czy Zamawiający dysponuje zmierzonymi parametrami fizykochemicznymi pompowanej cieczy?

Wyjaśnienie

Zamawiający podał najważniejsze parametry w specyfikacji. Jeśli Wykonawca potrzebuje dodatkowej analizy należy uszczegółowić pytanie. Zamawiający informuje, że w trakcie pracy instalacji parametry fizykochemiczne ulegają zmianie.

 

Pytanie 9

Podane w Specyfikacji Technicznej ciśnienia ssania (wg oryginału karty doboru) wynikają z danych katalogowych pracującej obecnie pompy. Prosimy o podanie rzeczywistych ciśnień na ssaniu i tłoczeniu pompy.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie posiada danych ze ssania pomp. Na tłoczeniach pomp zabudowane są manometry, jednak z uwagi na specyfikę medium i sposób prowadzenia procesu odczyty należy traktować jako przybliżone i obarczone dużym błędem. W zależności od fazy pracy krystalizatora ciśnienia na tłoczeniu wahają się w przedziale 1.0 – 2.0 bar, ze średnią 1.5 bar.

 

Pytanie 10

Wg danych technicznych pompy parametry ujęte w Specyfikacji Technicznej pompa osiągała przy prędkości nominalnej, obecnie pompy pracują przy zmniejszonej prędkości obrotowej. Czy podana wydajność i wysokość podnoszenia powinna być zmniejszona do obecnej wynikającej z rzeczywistej prędkości obrotowej.

Wyjaśnienie

Zgodnie ze specyfikacją techniczną: parametry pracy nowych pomp nie mogą być gorsze niż obecnie eksploatowanych.

 

Pytanie 11

W związku z informacją o możliwości składania ofert w dwóch różnych walutach Wykonawca wnosi o ponowne przeanalizowanie wydanej zgody  z powodów:
a. w związku z nieokreślonym kursem przeliczenia waluty obcej nie jest możliwe porównanie ofert oferentów, 

b. ryzyko kursowe przejmuje Zamawiający i nie ma możliwości potwierdzenia przez strony, że ceny w trakcie okresu ważności umowy nie ulegną zmianie,
c. ryzyko kursowe przejmuje Zamawiający i w skutek wahań cen waluty może się okazać, że finalnie Zamawiający wybierając ofertę w walucie obcej zapłaci cenę wyższą niż oferowana przez innego Wykonawcę, którego oferta nie została uznana za najkorzystniejszą
w postępowaniu.

Wobec powyższego, mając na uwadze równe traktowanie podmiotów składających oferty w postępowaniu,  wnosimy o wycofanie zgody na wielowalutowe składanie ofert. Wnosimy o możliwość składania oferty tylko w walucie krajowej PLN – jest to jedyny sposób zapewnienia sprawiedliwej oceny ofert i zagwarantowania stałości cen w trakcie obowiązywania umowy.

Wyjaśnienie

Zamawiający podtrzymuje swoją decyzję. Z wiedzy Zamawiającego wynika, że większość podmiotów interesujących się przystąpieniem do przetargu oferuje pompy zagranicznych producentów lub działa w ich imieniu. Nie ma zatem możliwości przedstawiania cen tylko
w walucie polskiej. W odczuciu Zamawiającego cofnięcie zgody byłoby ograniczaniem konkurencji.

Ponadto Zamawiający zapewnia, że jest świadomy ryzyka kursowego oraz wskazuje, iż kurs walutowy nie jest "nieokreślony" gdyż porównanie cenowe nastąpi po kursie walutowym
z dnia poprzedzającego termin otwarcia ofert, lub złożenia ostatecznej oferty cenowej
w negocjacjach z Zamawiającym".