Zapytanie do przetargu pn. "Dostawa dwóch sztuk wozideł przegubowych"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że  wpłynęły zapytania do ww. przetargu:

Pytanie 1 

W treści SIWZ punkt 2. B. podpunkt e . Zamawiający wymaga aby Dostawca ponosił wszelkie koszty związane z wykonywaniem przeglądów gwarancyjnych w trakcie trwania gwarancji. Proszę o podanie informacji jaką ilość motogodzin maszyna będzie wykonywała średnio w ciągu roku?

Wyjaśnienie:

Szacujemy, że maszyna będzie wykonywać w ciągu roku ok 3700 mth.

Pytanie 2 

Czy zamawiający dopuszcza gwarancję z limitacją motogodzin w przypadku wymaganego minimum 24

m-cy jak i w przypadku wydłużenia czasu gwarancji zgodnie z kryteriami oceny?

Wyjaśnienie:

Nie dopuszczamy.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu na reakcję serwisu w trakcie trwania gwarancji do 48 godzin od zgłoszenia w dni robocze i soboty oraz 72 godzin na przyjazd serwisu od zgłoszenia w dni robocze i soboty?

Wyjaśnienie:

Nie dopuszczamy.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu usunięcia usterki w trakcie trwania gwarancji do 14 dni ?

Wyjaśnienie:

Nie dopuszczamy.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza aby podane wymagania dotyczące reakcji, przyjazdu serwisu oraz czasu usunięcia usterki obowiązywały tylko w trakcie trwania gwarancji. Zapis w formie zaproponowanej przez Zamawiającego skutkuje nieograniczonym w czasie zobowiązaniem po stronie Dostawcy z tytułu wykonywania serwisu pogwarancyjnego, jednocześnie bez żadnego zobowiązania ze strony Zamawiającego. W przypadku obsługi pogwarancyjnej proponujemy zawarcie odrębnej umowy w tym zakresie z określeniem czasu i warunków jej obowiązywania w drodze odrębnych ustaleń?

Wyjaśnienie:

Wymagania dotyczące reakcji, przyjazdu serwisu oraz czasu usunięcia usterki obowiązują tylko w trakcie trwania gwarancji.

Pytanie 6

Czy zamawiający wyraża zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekraczała 10% wartości zamówienia netto?

Wyjaśnienie:

Nie dopuszczamy.

Pytanie 7

Dot p. 11 parametrów technicznych wozideł: 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast 100% blokady mostów, zaawansowany system kontroli przyczepności, który w sposób automatyczny zapewnia optymalną przyczepność kół na każdym rodzaju podłoża. Gdy tylko jeden z umieszczonych w czterech kołach czujników prędkości obrotowej wykryje buksowanie kół, następuje automatyczne włączenie blokady międzyosiowego mechanizmu różnicowego. Jeżeli mimo to któreś koło nadal buksuje, inteligentny układ hamulcowy przyhamowuje je, w celu odzyskania przyczepności przez koło znajdujące się po drugiej stronie. Dzięki temu systemowi nie tylko wzrasta wydajność pracy, ale także trwałość opon?

Wyjaśnienie:

Nie dopuszczamy.

Pytanie 8

Dot p. 31 parametrów technicznych wozideł

Co zamawiający rozumie poprzez możliwość automatycznego zatrzymania wozidła przy niebezpiecznym przechyleniu?

Wyjaśnienie:

Dostarczone wozidła powinny być wyposażone w system automatycznego zatrzymania możliwości podniesienia skrzyni ładunkowej przy niebezpiecznym przechyleniu. Operator winien mieć także możliwość zmiany fabrycznych ustawień wartości niebezpiecznego przechyłu (zwiększenie lub zmniejszenie kąta przechyłu wozidła) w celu dostosowania do lokalnych warunków pracy. System ten winien zapewnić bezpieczeństwo pracy w przypadku np. miejscowego nagłego zapadnięcia czy usunięcia się gruntu pod własnym ciężarem wozidła lub błędu operatora. Zmiana ustawień powinna być możliwa z pulpitu operatora bez konieczności zmian ustawień przez serwis.

Pytanie 9

Dot p. 32 parametrów technicznych wozideł. 

Czy zamawiający dopuszcza wozidło bez możliwości automatycznego zatrzymania wozidła przy niebezpiecznym przechyleniu? W związku z dostosowaniem wozideł do poruszania się w trudnym i zmiennym terenie zastosowanie systemów automatycznego zatrzymania wozidła przy niebezpiecznym przechyleniu odbierają operatorowi możliwość przeciwdziałania wywróceniu się wozidła w skrajnych punktach przechyłu, do których może dojść na skutek np. miejscowego nagłego zapadnięcia czy usunięcia się gruntu pod własnym ciężarem wozidła?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza brak możliwości automatycznego zatrzymania wozidła przy niebezpiecznym przechyleniu. Wymagana jest zgodnie z p. 31 możliwość ustawienia przez operatora maksymalnej prędkości jazdy (ograniczenie fabrycznej prędkości maksymalnej wozidła) która może być dostosowywana do lokalnych warunków pracy. Zmiana ustawień winna być możliwa z pulpitu operatora bez konieczności zmian ustawień przez serwis.

Jednocześnie wymagany jest system automatycznego zatrzymania możliwości podniesienia skrzyni ładunkowej przy niebezpiecznym przechyleniu opisany powyżej.

Pytanie 10

Dot. 12. parametrów technicznych wozideł: 
Czy zamawiający dopuszcza uszczelniony przegub główny przystosowany do prac w trudnych warunkach, który wymaga obsługi - smarowania, z wydłużonym interwałem co 250 mth?

Wyjaśnienie:

Nie dopuszczamy.