Zapytanie do przetargu pn.: "Dostawa chemikaliów w 2022 roku"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. informuje, że wpłynęło zapytanie do ww. postępowania:

Pytanie

Sprzedawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi w Grupie Kapitałowej JSW S.A.: „Kodeksem Etyki JSW”, „Polityką antykorupcyjną Grupy Kapitałowej JSW” oraz „Procedurą zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej JSW”. Ze standardami opisanymi w ww. politykach będą zobligowani także się zapoznać jego podwykonawcy oraz wszelkie inne osoby przy pomocy których Sprzedawca wykonuje umowę, jak również osoby którym powierza wykonanie umowy (w całości lub części).

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. postanowień umownych i zamianę na proponowany zapis. Przedmiotowe postanowienia narzucone są przez Właściciela Zamawiającego i obowiązują w całej grupie kapitałowej.