Zapytanie do przetargu pn.: "Dostawa armatury dla inwestycji pt. Budowa rurociągu wody przemysłowej PE DN800 SDR11 PN16 w miejscowości Wisła Wielka – Studzionka” ETAP I

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęło zapytanie do ww. postępowania:

Pytanie 1

Prosimy o zmianę w SIWZ zapisu dotyczącego dokumentów bezwzględnie wymaganych, a konkretnie wymogu dołączenia do dokumentacji bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2022. Te dokumenty udostępnić możemy dopiero po upływie pierwszego kwartału 2023 r.

Wyjaśnienie

Zamawiający zmienia zapis w SIWZ pkt. 4 tj. „oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2022, a w przypadku Oferentów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu – informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem”

na zapis:

„oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2021, a w przypadku Oferentów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu – informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem”