Przetarg pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania trzydziestu trzech obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S. A. w III i IV kwartale 2022 r."

Oferty należy składać do 10.05.2022 r. do godziny 9.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.

 

Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa lub należy przesyłać ofertę drogą elektroniczną na adres: [email protected]  do dnia 10.05.2022 r. do godziny 900.  

Komisyjne otwarcie ofert  nastąpi o godzinie 905  w dniu 10.05.2022 r.  

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

- Marian Majchrzak - tel. (32) 47 630 75 wew. 102, kom. 510 898 384 - sprawy techniczne,

- Dariusz Leśnik -  tel. kom. 665 075 706 - sprawy techniczne,

- Damian Kurpas -  tel. kom. 519 725 345 - sprawy techniczne,

- Henryk Siwek  -  tel. (32) 47 630 76,

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zastrzega sobie prawo do:

-       swobodnego wyboru ofert,

-       uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-       unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.