Przetarg pn.: "Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego napowietrzno-kablowego SN 20 kV i nN 0,5 kV wraz ze słupową stacją transformatorową SN/nN 20/0,5 kV 630 kVA zasilającą pompownię wody retencjonowanej MOS ul. Wyzwolenia, Jastrzębie"

Oferty należy składać do 12.02.2021 r. do godziny 9.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

1.    Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.

2.    Wpłacenie wadium   w wysokości 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych)

Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP S.A. O/Rybnik nr 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego pompownię wody retencjonowanej MOS". Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego  najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości  wniesienia wadium w innej formie.

3. Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 12.02.2021 r. do godziny 900.  Kancelaria wystawia pokwitowania przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie ofert  nastąpi o godzinie 905  w dniu 12.02.2021 r.  

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

- Marian Majchrzak - tel. kom. 503 067 427 - sprawy techniczne,

- Jacek Piątek - tel. kom. 602 505 492 - sprawy techniczne.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zastrzega sobie prawo do:

-       swobodnego wyboru ofert,

-       uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-       unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.