Przetarg pn.: "Przeglądy i naprawy trzech wirówek soli"

Oferty należy składać do 26.02.2019 r. do godziny 9.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

1.    Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.

2.    Wpłacenie wadium   w wysokości  5.000,00 zł. (pięć tysięcy złotych)

Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP S.A. O/Rybnik nr 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „Przeglądy i naprawy trzech wirówek soli". Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego  najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości  wniesienia wadium w innej formie.

3. Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 26.02.2019 r. do godziny 900.  Kancelaria wystawia pokwitowania przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie ofert w obecności oferentów nastąpi o godzinie 905  w dniu 26.02.2019 r.  

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

-  Stanisław Szewc- tel. kom. 519 725 273 - dotyczy przedmiotu zamówienia,

- Waldemar Borecki tel. (32) 42 70 280 wew. 211lub 261.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zastrzega sobie prawo do:

-       swobodnego wyboru ofert,

-       uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-       unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.