Przetarg pn.: "Projekt i montaż systemu zasilania rezerwowego dla RG400 w UWP Łąka"

Oferty należy składać do 05.05.2022 r. do godziny 9.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

1.    Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.

2.    Wpłacenie wadium  w wysokości 40.000,00 zł. (czterdzieści tysięcy złotych)

Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP S.A. O/Rybnik nr 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „TE/Montaż systemu SZR dla UWP Łąka". Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego  najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości  wniesienia wadium w innej formie.

3. Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 05.05.2022 r. do godziny 900.  Kancelaria wystawia pokwitowania przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie ofert  nastąpi o godzinie 905  w dniu 05.05.2022 r.  

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

- Marian Majchrzak - tel. (32) 47 630 75 wew. 102, kom. 510 898 384 - sprawy techniczne,

- Dariusz Wójcik - tel. (32) 47 630 75 wew. 129, kom. 735 208 897 - sprawy techniczne,

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zastrzega sobie prawo do:

-       swobodnego wyboru ofert,

-       uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-       unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.