Przetarg pn.: "Ochrona obiektów i mienia Przedsiebiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zlokalizowanego w Czerwionce - Leszczynach na lata 2019 - 2020"

Oferty należy składać do 6.12.2018 r. do godziny 9.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

1.    Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.

2.    Wpłacenie wadium   w wysokości  30.000,00 zł. (trzydzieści tysięcy złotych)

Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP S.A. O/Rybnik nr 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „Ochrona obiektów i mienia Przedsiebiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zlokalizowanego w Czerwionce - Leszczynach na lata 2019 - 2020". Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego  najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości  wniesienia wadium w innej formie.

3. Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 6.12.2018 r. do godziny 900.  Kancelaria wystawia pokwitowania przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie ofert w obecności oferentów nastąpi o godzinie 905  w dniu 6.12.2018 r.  

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

- Dariusz Leśnik- tel. 665 075 706, 

- Elżbieta Kacprowicz- tel. 32 47 630 75 wew. 117.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zastrzega sobie prawo do:

-       swobodnego wyboru ofert,

-       uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-       unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.