Przetarg pn.: "Modernizacja układu pomp P-922A/B oraz kolektorów ssących i tłocznych pomp obiegowych krystalizatora soli"

Oferty należy składać do 29.12.2022 r. do godziny 9.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

1.    Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.

2.    Wpłacenie wadium  w wysokości 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych)

Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP S.A. O/Rybnik nr 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „Modernizacja układu pomp P-922A/B oraz kolektorów ssących i tłocznych pomp obiegowych krystalizatora soli". Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego  najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości  wniesienia wadium w innej formie.

3. Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 29.12.2022 r. do godziny 900.  Kancelaria wystawia pokwitowania przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie ofert  nastąpi o godzinie 905  w dniu 29.12.2022 r.  

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

- Piotr Gutwiński - tel. (32) 42 70 280 wew. 262 - sprawy techniczne,

- Waldemar Borecki - tel. (32) 42 70 280 wew. 211 - sprawy techniczne,

- Iwona Bojdoł - tel. kom. 504 408 394 - sprawy formalno-prawne.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zastrzega sobie prawo do:

-       swobodnego wyboru ofert,

-       uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-       unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.