Przetarg pn.: "Dostawa podchlorynu sodu technicznego gat. S w 2022 roku"

Oferty należy składać do 16.11.2021 r. do godziny 9.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

1.    Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.

2.    Wpłacenie wadium  w wysokości 5.000,00 zł. (pięć tysięcy złotych)

Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP S.A. O/Rybnik nr 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „Dostawa podchlorynu sodu technicznego gat. S w 2022 roku". Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego  najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości  wniesienia wadium w innej formie.

3. Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 16.11.2021 r. do godziny 900.  Kancelaria wystawia pokwitowania przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie ofert  nastąpi o godzinie 905  w dniu 16.11.2021 r.  

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

- Barbara Widenka - tel. (32) 47 63 073 wew. 105 - w zakresie dostawy do Jastrzębia-Zdroju i Pawłowic,

- Piotr Gutwiński - tel.kom. 605 662 762 - w zakresie dostawy do Czerwionki - Leszczyn,

- Danuta Piekarczyk- tel. (32) 42 70 280 wew. 250 - w zakresie dostawy do Czerwionki - Leszczyn,

- Jacek Narodowski - tel. kom 784 029 406 - w zakresie dostawy do Ornontowic i Knurowa.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zastrzega sobie prawo do:

-       swobodnego wyboru ofert,

-       uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-       unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.