Przetarg pn.: "Dostawa loco Jastrzębie-Zdrój fabrycznie nowego samochodu ciężarowego - wywrotki"

Oferty należy składać do 25.02.2021 r. do godziny 9.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

1.    Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.

2.    Wpłacenie wadium   w wysokości 5.000,00 zł. (pięć tysięcy złotych)

Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP S.A. O/Rybnik nr 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „Dostawa wywrotki". Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego  najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości  wniesienia wadium w innej formie.

3. Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 25.02.2021 r. do godziny 900.  Kancelaria wystawia pokwitowania przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie ofert  nastąpi o godzinie 905  w dniu 25.02.2021 r.  

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

- Maria Andrejewicz- tel. (32) 47 630 73-79 wew. 128 - sprawy techniczne,

- Aneta Wilk - tel. (32) 47 630 73-79 wew. 106 - sprawy formalno-prawne.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zastrzega sobie prawo do:

-       swobodnego wyboru ofert,

-       uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-       unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.