Przetarg pn.: "Budowa rurociągu tłocznego PE100 RC SDR17 Dz800mm na odcinku PWO Hynek 2 - rów RC w Pawłowicach od pkt. W2 do pkt. W10 o łącznej długości ok. 156 mb w tym przekroczenie ulic: Wodzisławską i Słowików"

Oferty należy składać do 11.03.2021 r. do godziny 9.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

1.    Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.

2.    Wpłacenie wadium   w wysokości 20.000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych)

Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP S.A. O/Rybnik nr 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „H2 etap II". Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego  najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości  wniesienia wadium w innej formie.

3. Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 11.03.2021 r. do godziny 900.  Kancelaria wystawia pokwitowania przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie ofert  nastąpi o godzinie 905  w dniu 11.03.2021 r.  

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

- Maria Andrejewicz- tel. (32) 47 630 73-79 wew. 128, kom. 602 744 008 - sprawy techniczne,

- Bartosz Gajda - tel. (32) 47 630 73-79 wew. 128, kom. 570 900 034 - sprawy techniczne.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zastrzega sobie prawo do:

-       swobodnego wyboru ofert,

-       uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-       unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.