DODATKOWA INFORMACJA do przetargu pn.: "Dostawa i montaż dwóch pomp kolanowych śmigłowych"

Formularz ofertowy część handlowa. Załącznik nr 2. Cena za przedmiot oferty

W przypadku gdy oferent przedstawi swoja ofertę na dostawę pomp w Euro należy w druku ofertowym przekreślić „zł” i zaparafować.