Zapytanie do przetargu pn.: "Dostawa wirówki soli"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

Pytanie  1

Zwracam się z prośbą o akceptację następującego harmonogramu płatności zaproponowanego przez Wykonawcę:

30 % płatności częściowej w ciągu 30 dni od rozpoczęcia projektu w celu wyprodukowania większych elementów, z gwarancją bankową ważną 30 dni po dostawie, przekazywaną za pośrednictwem systemu SWIFT

40 % częściowa płatność FAT za maszynę, ale przed wysyłką, w celu zbilansowania poniesionych kosztów montażu i pokrycia kosztów wysyłki, na podstawie faktury handlowej, listy pakunkowej, wzoru CMR, z gwarancją bankową ważną 30 dni po dostawie, przekazywaną przez SWIFT

30 % na podstawie podpisanego protokołu odbioru maszyny i faktury Ferrum, ale najpóźniej 2 miesiące po dostawie i tylko na podstawie faktury Ferrum.

Wyjaśnienie

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych częściowych faktur VAT, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem finansowo rzeczowym (zaakceptowanym przez Zamawiającego), w terminie do 60 dni od ich dostarczenia do Zamawiającego, chyba, że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.

Zamawiający informuje ponadto, iż harmonogram finansowo-rzeczowy przedstawi Wykonawca, który wygra niniejszy przetarg i z którym Zamawiający podpisze umowę.

 

Pytanie 2

Prosimy o ponowne rozpatrzenie możliwości sporządzenia dwujęzycznej wersji umowy. Czy Zamawiający zgodzi się na stworzenie dwujęzycznej wersji umowy (w lewej kolumnie polskojęzyczna, w prawej angielskojęzyczna), z zastrzeżeniem, że w razie nieścisłości obowiązująca jest wersja polskojęzyczna.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza 2-języcznej umowy. Wykonawca może dokonać takie tłumaczenie we własnym zakresie, jednak zastrzegamy sobie, ze umową wiodącą jest umowa w języku polskim. Zamawiający wyśle oferentowi, który wygrał przetarg umowę w języku polskim.

 

Pytanie 3

Dotyczy §1, pkt 1. Wzoru umowy:

Czy możemy dodać odwołanie do oferty Ferrum (jako dodatkowy załącznik kontraktu), w której producent przedstawia znacznie dokładniejsze i korzystniejsze dla Zamawiającego gwarancje procesowe niż specyfikacja techniczna z Załącznika nr 1?

Wyjaśnienie

Jeśli gwarancje producenta są korzystniejsze niż założone w specyfikacji – obowiązują gwarancje producenta. W przypadku wyboru Państwa oferty Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy załącznika, o którym mowa w pytaniu. Zamawiający wprowadzi stosowne zmiany w umowie, mające na uwadze powyższe.

 

Pytanie 4

Dotyczy §2, pkt 4. Wzoru umowy:

Czy możemy dodać zapis: „Strony ustalają, że cena ta nie ulegnie zmianie bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację chyba że Zamawiający zmieni zakres dostawy”?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody

 

Pytanie 5

Dotyczy §3, pkt 1. Wzoru umowy:

Prosimy o usunięcie zapisu faktura VAT i zastąpienie go fakturą. Uzasadnienie: oferent jest firmą zagraniczną i z tego powodu nie jest płatnikiem VAT w Polsce i nie może wystawić faktury VAT. Prosimy również o uwzględnienie tej uwagi we wszystkich zapisach dotyczących VAT w umowie.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody. To, że oferent nie jest podatnikiem VAT w Polsce w niczym nie przeszkadza. Wystarczy, że będzie zarejestrowany na potrzeby VAT w EU – wówczas generalnie obowiązuje stawka VAT-0%.

 

Pytanie 6

Dotyczy §3, pkt 9. Wzoru umowy:

Prosimy o usunięcie tego punktu z tego samego powodu jak powyżej w pytaniu 5.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody

 

Pytanie 7

Dotyczy §4, pkt 1. Wzoru umowy:

W zapisie nie ma górnego limitu wysokości kar umownych, co może skutkować naliczaniem nieproporcjonalnie wysokich kar. Prosimy o ustalenie górnego limitu kar na wysokości 5%.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody

 

Pytanie 8

Dotyczy §4, pkt 1. ppkt b) Wzoru umowy:

Prosimy o zastąpienie tego zapisu – zapisem o następującym brzmieniu: „Za nieusunięcie wad w obustronnie ustalonym terminie, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi dostawca, 0,1% dziennie. Ograniczenie do maksymalnie 3% ceny maszyny.”

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody

 

Pytanie 9

Dotyczy §4, pkt 4. Wzoru umowy:

Czy możemy dodać zapis: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego powyższej kary umownej zgodnie z art. 484 k.c. jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody oraz w odniesieniu do wyłączenia dalszej odpowiedzialności”?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody

 

Pytanie 10

Dotyczy §5, pkt 10. ppkt 3). Wzoru umowy:

Prosimy o zastąpienie zapisu: „(…) 14-dniowego terminu (…)” – zapisem „obustronnie uzgodnionego terminu (…)”.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody

 

Pytanie 11

Dotyczy §6, pkt 2. Wzoru umowy:

Prosimy o zastąpienie proponowanego przez Zamawiającego zapisu - zapisem: „Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia przekazania przedmiotu umowy do ruchu ciągłego lub 30 (trzydziestu) miesięcy od dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego, w zależności od tego który z terminów nastąpi wcześniej”.

Wyajśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody

 

Pytanie 12

Dotyczy §6, pkt 3. Wzoru umowy:

Prosimy o zastąpienie zapisu: „(…) 48 godzin (…) – zapisem „(…) dwóch dni roboczych (…)”

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody

 

Pytanie 13

Dotyczy §9 wzoru umowy:

Przy podanym adresie strony internetowej prosimy o dodanie zapisu: „(…) według dostępu do strony internetowej w dniu złożenia oferty (…)”

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody

 

Pytanie 14

Dotyczy §11, pkt 1. Wzoru umowy:

Prosimy o dopisanie pandemii do wymienionych przykładów sił wyższych.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający uznaje, że pandemia odnosi się do epidemii, tym samym jest tak samo traktowana. Nie ma potrzeby uściślać tego pojęcia jako siły wyższej.

 

Pytanie 15

Dotyczy §1, pkt 11. Wzoru umowy:

Z uwagi na problemy w dostępności podzespołów systemu sterowania w globalnych systemach dostaw – prosimy o możliwość potwierdzenia terminu dostawy systemu sterowania w dniu podpisania kontraktu. Dla części mechanicznej wirówki potwierdzamy termin dostawy podany w kontrakcie.

Wyjaśnienie

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie 16

Dotyczy §6, pkt 6. Wzoru umowy:

Czy możemy zastąpić „Atest spożywczy” sformułowaniem – „oświadczenie Wykonawcy, że komponenty i uszczelnienia mające kontakt z produktem oraz olejem są zgodne
z wymaganiami do stosowania w sektorze spożywczym”?

Wyjaśnienie

Zamawiający wyraża zgodę tylko w przypadku, gdy dla danych elementów nie wydaje się stosownego atestu materiałowego.