Zapytanie do przetargu pn.: "Dostawa i montaż dwóch pomp kolanowych śmigłowych"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęły zapytania do treści umowy do ww. postępowania:

 

§ 1. ust. 1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa loco Czerwionka-Leszczyny i montaż dwóch fabrycznie nowych pomp kolanowych śmigłowych typu Ochsner o parametrach technicznych i wyposażeniu, zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy i jednocześnie jej integralną część.

na:

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa loco Czerwionka-Leszczyny i montaż dwóch fabrycznie nowych pomp kolanowych śmigłowych typu ……………… produkcji ……………… o parametrach technicznych i wyposażeniu, zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy i jednocześnie jej integralną część oraz ofertą Wykonawcy z dnia ………………, stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy i jednocześnie jej integralną część.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

 

§ 1.ust.5.

Po zamontowaniu urządzenia, Strony sporządzają protokół dopuszczenia do ruchu próbnego.
Po weryfikacji poprawnej pracy Kupujący dopuszcza urządzenie do ruchu ciągłego osobnym protokołem.

na:

Po zamontowaniu urządzenia, Strony sporządzają protokół dopuszczenia do ruchu próbnego, trwającego nie dłużej niż …(np. 72 godziny)…, podczas którego Zamawiający dokona weryfikacji poprawności pracy pompy. Po weryfikacji poprawnej pracy Kupujący dopuszcza urządzenie do ruchu ciągłego osobnym protokołem.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

§2.ust.1

Strony ustalają cenę łączna za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: ………………………. zł (słownie: ……………………………………… złotych 00/100) netto, na którą składają się:

1) dostawa pompy nr 1: ………………………. zł (słownie: ……………………………………………… złotych 00/100) netto.

2) dostawa pompy nr 2: ………………………. zł (słownie: ……………………………………………… złotych 00/100) netto.

3) montaż ww. pomp wraz z nadzorem nad ich uruchomieniem: ………………………. zł (słownie: ……………………………………………… złotych 00/100) netto.

na:

Strony ustalają cenę łączna za wykonanie przedmiotu umowy wyrażoną w walucie europejskiej EUR w wysokości: ……………… EUR (słownie: ……………… euro 00/100) netto oraz wyrażoną w walucie polskiej PLN w wysokości zł (słownie: ………………………………. złotych 00/100) netto, na które to ceny składają się:

 

  1. dostawa pompy nr 1: ………………………. EUR (słownie......................................... euro

 00/100) netto.

  1. dostawa pompy nr 2: ………………………. EUR (słownie......................................... euro

00/100) netto.

  1. montaż ww. pomp wraz z nadzorem nad ich uruchomieniem:...................... zł (słownie:

……………………………………………… złotych 00/100) netto.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę

 

§2.ust.3.

Cena określona w ww. ust. 1 zawiera wszystkie koszty potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia tj. m.in. koszty transportu.

na:

Cena określona w ww. ust. 1 zawiera wszystkie koszty potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia tj. m.in. koszty transportu. Strony zgodnie ustalają, iż rozładunek przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

§ 3.

Dopisanie ust. 1 w brzmieniu

Zamawiający zapłaci zaliczkę w kwocie … EUR netto stanowiącą (np. 30%) łącznej ceny sprzedaży z ust. 1 pk. 1) i 2) powyżej, jako zaliczkę na poczet prawidłowego wykonania Umowy w ciągu 3 dni od dnia zawarcia Umowy. Zapłata zaliczki, jest konieczna do podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających bezpośrednio do wykonania Umowy, a ewentualne opóźnienie w jej uiszczeniu ma wpływ na inne umowne terminy.

Dopisanie ust.2 w brzmieniu:

Zaliczka ta rozliczona będzie na poczet ostatniej dostawy (lub ostatnich dostaw) częściowych Towarów (których cena wyrażona jest w walucie PLN / EUR), do pełnego rozliczenia całości zaliczki.

Odpowiedź

Zamawiającynie wyraża zgody

 

§ 3. ust. 3.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych częściowych faktur VAT, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem finansowo rzeczowym (zaakceptowanym przez Zamawiającego), w terminie do 60 dni od ich dostarczenia do Zamawiającego, chyba, że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.

na: 

Zamawiający zapłaci pozostałą kwotę ceny łącznej z ust. 1 na podstawie prawidłowo wystawionych częściowych faktur VAT, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem finansowo rzeczowym (zaakceptowanym przez Zamawiającego), w terminie do 60 dni od ich dostarczenia do Zamawiającego, chyba, że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

 

§3 ust. 4.

Podstawą do wystawienia końcowej faktury VAT jest protokół przekazania do ruchu ciągłego obu pomp, który następuje po minimum 72H ruchu próbnym. Zamawiający akceptuje również otrzymanie faktury w formie elektronicznej.

na:

Podstawą do wystawienia końcowej faktury VAT jest protokół przekazania do ruchu ciągłego obu pomp, który następuje po minimum 72-godzinnym ruchu próbnym. Zamawiający akceptuje również otrzymanie faktury w formie elektronicznej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający traktuje oba zapisy tożsamo.

 

Biorąc pod uwagę powyższe propozycje dotyczące paragrafu 3 Zamawiający postanawia wprowadzić do umowy następującą zmianę:

 

§ 3 otrzyma nową następującą treść:

㤠3

 

 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych częściowych faktur VAT, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem finansowo rzeczowym (zaakceptowanym przez Zamawiającego), w terminie do 60 dni od ich dostarczenia do Zamawiającego, chyba, że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku, do którego termin zapłaty wynosi do 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
 2. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może udzielić zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości netto dostaw wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, 2.
 3. W razie udzielenia zaliczki, postanowienia ust. 1 powyżej odnoszą się do wartości wynagrodzenia pozostałej do wypłaty i zakresu przedmiotu umowy pozostałego do wykonania.
 4. Warunkiem udzielenia zaliczki jest wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki w terminie 7 dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Zamawiającego. Zabezpieczenie zaliczki zostanie wniesione na kwotę odpowiadającą 100% wartości zaliczki, w formie gwarancji bankowej. Zabezpieczenie zaliczki będzie posiadać termin ważności od dnia złożenia go Zamawiającemu do dnia wykonania części przedmiotu umowy, której finansowania dotyczy zaliczkowana kwota.
 5. Zabezpieczenie zaliczki służy zaspokojeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania dostaw lub nienależytego wykorzystania udzielonej przez Zamawiającego zaliczki względem  zakresu oraz terminu realizacji dostaw. Powyższe sytuacje uprawniają Zamawiającego do żądania zwrotu zaliczki lub zaspokojenia roszczeń z wniesionego zabezpieczenia zaliczki.
 6. Udzielona zaliczka będzie zaliczana sukcesywnie na poczet zrealizowanych dostaw, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,2. do pełnego rozliczenia całości zaliczki.
 7. Wypłata zaliczki nastąpi na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawcę
  w terminie 3 dni od dnia dostarczenia jej do Zamawiającego.
 8. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy/mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy  albo  średniego  przedsiębiorcy  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 9. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do weryfikacji oświadczenia Wykonawcy zawartego w poprzednim ustępie w trakcie realizacji umowy. W przypadku stwierdzenia, że wbrew treści oświadczenia Wykonawcy nie posiada statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty w terminie
  60 dni od przedstawienia mu faktury, a Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej zmianę terminu zapłaty.
 10. Podstawą do wystawienia końcowej faktury VAT jest protokół przekazania do ruchu ciągłego obu pomp, który następuje po minimum 72H ruchu próbnym. Zamawiający akceptuje również otrzymanie faktury w formie elektronicznej.
 11. Faktury zostaną wystawione w ciągu 3 dni od daty realizacji danej części zadania.
 12. Należności wynikające z niniejszej umowy, w tym odsetki, nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego bez pisemnej zgody Strony oraz nie dopuszcza się udzielenia pełnomocnictwa inkasowego do ich dochodzenia.
 13. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT w zrozumieniu przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług.
 14. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT  w zrozumieniu przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług, a w przypadku zmiany statusu podatkowego zobowiązuje się
  do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego.
 15. Zamawiający oświadcza, że jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT, jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu.
 16. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.
 17. W przypadku gdy należność za przedmiot umowy lub jego część wynikająca z wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT przekroczy 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) brutto, Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
 18. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, a numer rachunku bankowego, który wskazany będzie na fakturach VAT umieszczony został w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 685
  z późn. zm.) (tzw. „biała lista podatników VAT”).
 19. Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty mechanizmem podzielonej płatności należności za przedmiot umowy lub jego części wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) brutto.
 20. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 424 z późn. zm.).”

 

§ 4. ust. 1.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za nieterminową dostawę pompy nr 1 w wysokości 0,1% ceny netto, określonej w § 2 ust. 1 punkt 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

b) za nieterminową dostawę pompy nr 2 w wysokości 0,1% ceny netto, określonej w § 2 ust. 1 punkt 2 umowy za każdy dzień opóźnienia,

c) za nieterminowe wykonanie montażu w wysokości 0,1% ceny netto, określonej w § 2 ust. 1 punkt
3 umowy za każdy dzień opóźnienia,

d) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% łącznej ceny netto określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia upływu terminu usunięcia wad,

e) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% łącznej ceny netto, określonej w § 2 ust. 1 umowy,

f) zapłata kary umownej, o której mowa w punkcie c) jest niezależna od zapłaty kar, o których mowa w punktach a), b), c) i d).

na:

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  1. z tytułu zwłoki w terminie dostawy pompy nr 1 w wysokości 0,1% ceny netto, określonej
   w § 2 ust. 1 punkt 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
  2. z tytułu zwłoki w terminie dostawy pompy nr 2 w wysokości 0,1% ceny netto, określonej
   w § 2 ust. 1 punkt 2 umowy za każdy dzień zwłoki,
  3. za nieterminowe wykonanie montażu w wysokości 0,1% ceny netto, określonej w § 2 ust. 1 punkt 3 umowy za każdy dzień zwłoki,
  4. z tytułu zwłoki w terminie usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% łącznej ceny netto towaru wadliwego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia upływu terminu usunięcia wad,
  5. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% łącznej ceny netto towarów, co do których wykonano prawo odstąpienia,
  6. zapłata kary umownej, o której mowa w punkcie e) jest niezależna od zapłaty kar, o których mowa w punktach a), b), c) i d).

Łączna wysokość kar umownych obciążających Wykonawcę nie może przekraczać 15% ceny sprzedaży.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Dopisanie ust. 2 w brzmieniu:

 

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
  1. z tytułu zwłoki w odbiorze towarów w wysokości 0,1% ceny sprzedaży towarów, co do których wystąpiła zwłoka w odbiorze, za każdy dzień zwłoki;
  2. z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub w części przez Wykonawcę w wysokości 10% ceny sprzedaży towarów, co do których wykonano prawo odstąpienia.

Łączna wysokość kar umownych obciążających Zamawiającego nie może przekraczać 15% ceny sprzedaży.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

§4. ust.4

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego powyższej kary umownej zgodnie z art. 484 k.c. jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody.

na:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego powyższej kary umownej zgodnie z art. 484 k.c. jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, z tym zastrzeżeniem, iż maksymalna łączna odpowiedzialność odszkodowawcza ze wszystkich tytułów prawnych którejkolwiek ze Stron względem drugiej Strony z tytułu kosztów, strat, kar umownych, odszkodowania uzupełniającego oraz innej odpowiedzialności lub szkód, powstała w trakcie i/lub w wyniku wykonania, niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy z jakiejkolwiek przyczyny włączając w to, lecz nie ograniczając się do podstaw kontraktowych, jak i deliktowych nie przekroczy kwoty [30%] ceny sprzedaży. Ponadto, Strony uzgadniają, że wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód pośrednich lub wynikowych (obejmujących m.in. straty w produkcji, niewykonane zamówienia, przerwy w działalności, utraconej produkcji, utraconych zysków lub utratę użytkowania, a także inne szkody następcze, które wystąpiły u Stron lub osób trzecich i zostały przeniesione na Stronę lub ją obciążają). Strony wyłączają także wzajemną odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że powyższe limity odpowiedzialności nie znajdują zastosowania do potencjalnego obowiązku zwrotu Ceny za Przedmiot Umowy na skutek odstąpienia od Umowy. Jeżeli podstawą naliczenia kary umownej lub gwarancyjnej jest kwota wyrażona w walucie europejskiej EUR, wówczas ustalenie podstawy nastąpi według średniego kursu tej waluty w NBP z ostatniego dnia notowań poprzedzającego naliczenie tej kary. Jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego, które obowiązywać będą w dacie naliczenia kary, nałożona kara umowna lub gwarancyjna powinna być powiększona o należny podatek od towarów i usług VAT, wówczas kwoty kar, o których mowa w Umowie będą kwotami netto tzn. będą powiększone o ten podatek VA .

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

§5.ust.4

Zmiana danych, wskazanych w ust. 1 oraz ust. 2 wymaga zawiadomienia skierowanego przez Stronę do drugiej Strony.

na:

Zmiana danych, wskazanych w ust. 1 oraz ust. 2 wymaga zawiadomienia skierowanego w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail przez Stronę do drugiej Strony.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

 

§ 5. ust. 10.

10. Niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów KC, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

1) Zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy,

2) Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnionej przyczyny; zasadność przyczyny każdorazowo ocenia Zamawiający,

3) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy mimo wezwania pisemnego przez Zamawiającego i wyznaczenia przez niego 14-dniowego terminu do usunięcia naruszeń.

na:

 1. Niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów KC, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
  1. Zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy,
  2. Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnionej przyczyny; zasadność przyczyny każdorazowo ocenia Zamawiający,

Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy mimo wezwania pisemnego przez Zamawiającego i wyznaczenia przez niego 45-dniowego terminu do usunięcia naruszeń.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

§ 6. ust. 1.

Wykonawca oświadcza że pompy, będące przedmiotem umowy są fabrycznie nowe, nieużywane, najwyższej jakości oraz spełniają wymogi techniczno-jakościowe określone przez producenta
i odpowiadają wszelkim wymaganiom określonym w normach krajowych i unijnych.

na:

Wykonawca oświadcza że pompy, będące przedmiotem umowy są fabrycznie nowe, nieużywane, najwyższej jakości oraz spełniają wymogi techniczno-jakościowe określone przez producenta i odpowiadają wszelkim wymaganiom określonym w normach krajowych i unijnych, odpowiednich dla tego typu urządzeń.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

 

§ 6. ust. 2.

Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty przekazania protokołem końcowym (protokołem dopuszczenia) obu pomp do ruchu ciągłego. Przekazanie odbywa się w formie pisemnej. Protokół końcowy wystawiany jest po minimum 72H ruchu próbnym. Wszelkie uwagi i usterki wynikłe w trakcie ruchu próbnego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie usunąć.

na:

Na zasadach określonych poniżej, Wykonawca udzieli gwarancji jakości odrębnie na każdy sprzedany towar na okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy. Gwarancja jakości rozpoczyna swój bieg od daty przekazania protokołem końcowym (protokołem dopuszczenia) obu pomp do ruchu ciągłego. Przekazanie odbywa się w formie pisemnej. Protokół końcowy wystawiany jest po minimum 72-godzinnym ruchu próbnym. Wszelkie uwagi i usterki wynikłe w trakcie ruchu próbnego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie usunąć. Strony modyfikują uprawnienia i odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy w ten sposób, że uprawnienia i odpowiedzialność z tego tytułu ustalona zostaje w takim samym zakresie i okresie, jak odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji jakości.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

§ 6. ust. 3.

Wykonawca obowiązany jest udzielić informacji o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 48 godzin od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi na reklamację w tym terminie będzie oznaczał jej uznanie.

na:

Wykonawca obowiązany jest udzielić informacji o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 72 godzin od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi na reklamację w tym terminie będzie oznaczał jej uznanie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

§ 6. ust. 4.

1. Wykonawca może nie uznać reklamacji wyłącznie w przypadku, gdy wykaże, że stwierdzone wady powstały na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

na:

 1. Wykonawca może nie uznać reklamacji w przypadku, gdy wykaże, że stwierdzone wady powstały na skutek:
  1. nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego, w tym w sposób sprzeczny [niezgodny] z jego przeznaczeniem, Instrukcją Obsługi lub Dokumentacją techniczno-Ruchową (DTR),
  2. niewłaściwego przechowania (składowania) przedmiotu umowy,
  3. dokonywania naprawy, przeróbek, zmian konstrukcyjnych, w tym także demontażu przedmiotu umowy oraz zastosowania części niezatwierdzonych przez producenta lub dokonywania jakiejkolwiek ingerencji w przedmiocie umowy przez Zamawiającego samodzielnie, a także przez osoby trzecie,
  4. uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych,
  5. nagłych, gwałtownych i trudnych do przewidzenia czynników zewnętrznych (siły wyższej),
  6. naturalnej utraty intensywności barwy.

Niniejsza gwarancja jakości dotyczy wad powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, które ujawnią się w okresie gwarancji przy prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy zgodnej z jego przeznaczeniem i nie obejmuje w szczególności części i elementów normalnie zużywających się w procesie eksploatacji przedmiotu umowy (zużycia będącego następstwem normalnej, zwykłej eksploatacji), lub części i elementów podlegających okresowej wymianie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

§ 6. ust. 5.

5. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu określonego w ust. 3.

na: 

5. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady niezwłocznie, poprzez:

 1. wykonanie naprawy, bez zbędnej zwłoki, w terminie 14 Dni Roboczych od dnia upływu terminu określonego w ust. 3 powyżej, chyba że ze względu na rodzaj i złożoność (stopień komplikacji) wady lub z innych uzasadnionych powodów termin ten winien ulec wydłużeniu; bądź
 2. wymianę przedmiotu umowy lub jego części, na nową, wolną od wad, bez zbędnej zwłoki, w terminie 14 Dni Roboczych od stwierdzenia konieczności wymiany, chyba że rzecz była wyprodukowana przez producenta na indywidualne zapotrzebowanie Zamawiającego lub nie jest dostępna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W takim wypadku wymiana nastąpi po wykonaniu i dostarczeniu nowej rzeczy przez producenta, lub w terminie umożliwiającym jej normalne sprowadzenie spoza obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 1.     Szczegółowe warunki gwarancji określone są w dokumencie gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej), stanowiącej Załącznik nr … do Umowy, będący jej integralną częścią.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

§ 6. ust. 6.

6. Wraz z przedmiotem umowy zostaną wydane Zamawiającemu oryginały dokumentów - Informacje techniczne: dokumentacja techniczna pomp, dane/standardy wykonania materiałowego, rysunki wymiarowe przyłączeniowe, ciężar całkowity, listę dostarczonej dokumentacji po podpisaniu kontraktu, lista dodatkowych części i urządzeń (tuleje, doszczelnienia, falowniki, niestandardowe narzędzia do montażu, kolana i inne).

na:

6. Wraz z przedmiotem umowy zostaną wydane Zamawiającemu oryginały dokumentów - Informacje techniczne: dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) pomp, dane/standardy wykonania materiałowego, rysunki wymiarowe przyłączeniowe, ciężar całkowity, listę dostarczonej dokumentacji po podpisaniu kontraktu, lista dodatkowych części i urządzeń (tuleje, doszczelnienia, falowniki, niestandardowe narzędzia do montażu, kolana i inne).

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

 

§ 8. ust. 1.

Strony na cele niniejszej umowy zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

na:

Strony na cele niniejszej umowy zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Każda ze Stron jako administrator danych osobowych swojego Personelu może (będzie) przekazywać drugiej Stronie dane osobowe poszczególnych członków tego Personelu (w tym w szczególności ich imiona i nazwiska, stanowiska służbowe oraz dane kontaktowe), jeżeli jest to niezbędne w celu prawidłowego wykonania Umowy. Do Personelu zalicza się wszystkie osoby, którymi dana Strona będzie się posługiwać przy wykonywaniu niniejszej Umowy, w tym zwłaszcza jej przedstawicieli, pracowników, współpracowników, podwykonawców i ich pracowników. Z chwilą przekazania, druga Strona staje się administratorem tych danych osobowych. W celu prawidłowego wykonania obowiązków administratora, o których mowa w przepisie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), każda ze Stron zobowiązuje się wobec drugiej Strony, że po otrzymaniu od niej treści klauzuli informacyjnej, spełni w jej imieniu obowiązek informacyjny, o którym mowa w tym przepisie, przekazując tę klauzulę informacyjną członkom swojego Personelu. Treść klauzuli informacyjnej Wykonawcy stanowi Załącznik nr … do Umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

§ 11. ust. 1.

1. Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli, którym Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa) i które nastąpiły po zawarciu niniejszej umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części, takie jak pożary, powodzie, epidemie, wojna, działania nieprzyjacielskie, strajki, zarządzenia władz państwowych lub zarządzenia organu założycielskiego.

na:

1. Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli, którym Strona nie mogła zapobiec ani im przeciwdziałać przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), uniemożliwiając wykonanie umowy w całości lub części, a w szczególności takie jak pożary, powodzie, epidemie, wojna, działania nieprzyjacielskie, strajki, zarządzenia władz państwowych lub zarządzenia organu założycielskiego i uniemożliwiło lub utrudniło to Stronom, producentowi towaru, poddostawcom i przewoźnikom, prawidłowe wykonanie ciążących na nich obowiązków.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

§ 12. ust. 4.

W pozostałych kwestiach nie ujętych w ramach niniejszej umowy obowiązują warunki INCOTERMS 2020 i ORGALIME 2012.

na:

W pozostałych kwestiach nie ujętych w ramach niniejszej umowy obowiązują warunki INCOTERMS 2020.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Dopisanie ust. 5 w brzmieniu:

Dni Robocze – Ilekroć w Umowie mowa o Dniach Roboczych, rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Dopisanie ust. 6 w brzmieniu:

Powiadomienia – o ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia dokonywane na podstawie niniejszej Umowy lub z nią związane będą dokonywane na piśmie i doręczane listem poleconym lub osobiście na adres danej Strony wskazany w Umowie lub inny, jaki dana Strona poda drugiej Stronie, przy czym powiadomienie o zmianie adresu powinno być dokonane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Adresy do doręczeń Stron Umowy są zamieszczone w komparycji.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody