Praca

Klauzula informacyjna.

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju (44-335) przy ul. Chlebowej 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach, pod numerem KRS 0000082499 (dalej: „administrator”). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108), dalej jako: „KP” oraz w zakresie danych innych niż wskazane w art. 221 KP, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować się telefonując pod numer: 32 4763073 wew.112 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00, pisząc na adres mailowy: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres administratora.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody, a w razie braku jej wycofania przez okres 12 miesięcy.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W przypadku danych przekazanych na podstawie zgody przysługuje także Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych wskazanych w art. 221 KP, a to: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo od cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z Koordynatorem ds. Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody zostaną usunięte.


Wzięcie udziału w procesie rekrutacji nie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednak Spółka może przetwarzać bez zgody kandydata tylko dane wskazane w art. 221 KP.

Przetwarzanie innych danych, niż wymienione powyżej (np. numer telefonu, adres e-mail, wizerunek), możliwe jest tylko w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale podanie tych danych nie jest obowiązkowe. Jeżeli zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymienione powyżej, prosimy o zawarcie w CV poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane art. 221 KP, w celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju (44-335) przy ul. Chlebowej 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach, pod numerem KRS 0000082499.

Spółka może przetwarzać podane przez Panią/Pana dane osobowe tylko do zakończenia procesu rekrutacji. Oznacza to, że wszelkie podane przez Pana/Panią dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji i uniemożliwią nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy po tym okresie w przypadku prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jeżeli zgadza się Pani/Pan, aby Spółka mogła wykorzystać Pani/Pana dane osobowe także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zawarcie w CV poniższej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju (44-335) przy ul. Chlebowej 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach, pod numerem KRS 0000082499.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a brak zgody nie będzie skutkował niekorzystnym traktowaniem osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Praca: Kierowca pojazdów powyżej 3,5 tony, robotnik brygady wodno - kanalizacyjnej

Miejsce pracy: Jastrzębie-Zdrój

Wymogi kwalifikacyjne:

1. wykształcenie min. zawodowe.

2. Uprawnienie  do kierowania samochodami ciężarowymi (kategoria C),

3. uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów, złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (kategoria T lub
    kategoria C+E),

4. Bardzo dobry stan zdrowia, brak przeciwskazań do pracy na wysokości

5. Wysoka sprawność fizyczna

6. Odpowiedzialność, precyzja w działaniu, umiejętność pracy w zespole

 

 Warunki umowy o pracę:

1. Pełny etat.

2. Umowa na czas określony,  poprzedzona umową na okres próbny trwający 3 miesiące.

3. Przewidywane wynagrodzenie brutto 3497 zł – 4146 zł, uzależnione od doświadczenia zawodowego.  
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert (podanie wraz z CV) w siedzibie firmy:

ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie–Zdrój  lub mailem [email protected]remove-this.pgwir.pl

Telefon kontaktowy: 32 47 630 78, 32 47 630 73

 

 

 

Praca: Maszynista – operator sprzętu ciężkiego

Tworzymy zespół kilkunastoosobowy do prac rekultywacyjnych na terenach górniczych.

Praca będzie polegać na obsłudze sprzętu ciężkiego: ładowarki, wozidła budowlane, koparki, spycharki, walce wibracyjne.

 

Wymagania:

1. Prawo jazdy kat C,

2. Miejsce pracy: Jastrzębie - Zdrój,

3. Uprawnienia na ładowarki, spycharki, koparki,

4. Doświadczenie zawodowe w zakresie pracy na ładowarkach, spycharkach, wozidłach budowlanych, koparkach, walcach wibracyjnych,

5. Bardzo dobry stan zdrowia, brak przeciwskazań do pracy na wysokości,

6. Wysoka sprawność fizyczna,

7. Odpowiedzialność, precyzja w działaniu, umiejętność pracy w zespole.

Warunki umowy o pracę:

1. Pełny etat

2. Umowa na czas określony  - 12 miesięcy poprzedzona umową na okres próbny trwającą 3 miesiące.

3. Praca w systemie dwuzmianowym lub trzyzmianowym. Harmonogramy prac będą przewidywać pracę w sobotę.

4. Przewidywane wynagrodzenie brutto brutto 4 363,00 zł – 4 929,00 zł, uzależnione od doświadczenia zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert (podanie wraz z CV) w siedzibie firmy:

44-335 Jastrzębie - Zdrój, ulica Chlebowa 22 lub mailem [email protected]remove-this.pgwir.pl

Telefon kontaktowy: Zespół ds. pracowników i akcjonariuszy

 - 32/47 630 78

 - 32/47 630 73.

 

 

Praca - rodzaj pracy: Eksploatacja, remonty, montaż urządzeń elektrycznych

Zamierzamy zatrudnić elektryków. Praca będzie wykonywana w systemie objazdowym na oczyszczalniach i pompowniach eksploatowanych przez nasze przedsiębiorstwo na niżej wymienionych warunkach:
 

1. Wymagane wykształcenie: co najmniej zawodowe preferowane elektryczne lub energetyczne.

2.  Miejsce pracy: Knurów, Ornontowice, Czerwionka - Leszczyny

3. Ogólne wymagania:

    - dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,

    - wysoka sprawność fizyczna,

    - posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego G-1 co najmniej 1 kV,

    - posiadanie prawa jazdy kat. B. Przewiduje się prowadzenie pojazdów służbowych.

4. Rozpatrywane będą także oferty osób nie mających wyżej wymienionego wykształcenia preferowanego, jeśli osoby te posiadają doświadczenie w opisanych pacach i uprawnienia SEP do 1 kV.

Warunki umowy o pracę:

1. Pełny etat

2. Umowa na czas określony  - 12 miesięcy poprzedzona umową na okres próbny trwającą 3 miesiące.

3. Praca w systemie trzyzmianowym lub jednozmianowym (wg potrzeb pracodawcy).

4. Przewidywane wynagrodzenie brutto:

- dla pracowników posiadających staż pracy w czasie okresu próbnego 2.450 zł/m-c – 3.060 zł/m-c, po okresie próbnym 2.450 zł/m-c - 3.500 zł/m-c (zależnie od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego).

- dla pracowników bez stażu pracy w czasie okresu próbnego 2.330 zł/m-c – 2.450 zł/m-c, po okresie próbnym 2.330 zł/m-c - 3.000 zł/m-c.

Uwaga: Harmonogramy prac mogą przewidywać pracę  w soboty, niedziele i święta na I, II i III zmianie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert (podanie wraz z CV) w siedzibie firmy:

44-335 Jastrzębie - Zdrój, ulica Chlebowa 22 lub

44-230 Czerwionka - Leszczyny ul. Młyńska 24.

Telefon kontaktowy: Zespół ds. pracowników i akcjonariuszy

 - 32/47 630 79

 - 32/47 630 73