Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu wrześniu 2020 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 14 511 mg/l

dla jonów SO4 - 370,0 mg/l

dla zawiesiny - 21 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 30.09.2020 r. wynosiła 895 000 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 116 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych we wrześniu 2020 r.