Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu wrześniu 2018 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 17 416 mg/l

dla jonów SO4 - 260,0 mg/l

dla zawiesiny - 20 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 30.09.2018 r. wynosiła 701 300 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 96 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych we wrześniu 2018 r.