Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu październik 2021 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 16 603 mg/l

dla jonów SO4 - 380 mg/l

dla zawiesiny - 14 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 31.10.2021 r. wynosiła 632 370 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 39 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w październiku 2021 r.