Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu październik 2019 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 14 259 mg/l

dla jonów SO4 - 345,0 mg/l

dla zawiesiny - 23 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 31.10.2019 r. wynosiła 724 580 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 60 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w październiku 2019 r.