Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu maju 2020 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 19 515 mg/l

dla jonów SO4 - 335,0 mg/l

dla zawiesiny - 10 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 31.05.2020 r. wynosiła 910 100 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 102 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w maju 2020 r.