Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu maju 2015 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 21 201 mg/l

dla jonów SO4 - 285,7 mg/l

dla zawiesiny - 4,70 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 31.05.2015 r wynosi 1.040.300 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 67 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w maj 2015 r.