Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu lipcu 2015 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 21 286 mg/l

dla jonów SO4 - 337,8 mg/l

dla zawiesiny - 24 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 31.07.2015 r wynosi 513.590 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 24 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w lipcu 2015 r.