Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu kwietniu 2018 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 18 195 mg/l

dla jonów SO4 - 345,0 mg/l

dla zawiesiny - 17,0 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 30.04.2018 r. wynosiła 885 860 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 78 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w kwietniu 2018 r.