Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu kwiecień 2021 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 20 088 mg/l

dla jonów SO4 - 355 mg/l

dla zawiesiny - 8 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 30.04.2021 r. wynosiła 892 750 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 118 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w kwietniu 2021 r.