Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu kwiecień 2019 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 17 610 mg/l

dla jonów SO4 - 335,0 mg/l

dla zawiesiny - 10 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 30.04.2019 r. wynosiła 901 465 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 111 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w kwietniu 2019 r.